مزایده ضایعات فلزی - آگهی 68822

منقضی شده
شرح آگهی :

فراخوان تجدید مزایده 
سازمان منطقه آزاد اروند در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود از تاریخ 99.3.26 الی 99.3.30 براساس شرایط و اطلاعات خواسته شده در این اگهی نسبت به خرید و تهیه اسناد اقدام نموده و تا پایان وقت اداری مورخ 99.4.15 پیشنهاد خود را به انضمام مدارک خواسته شده به این سازمان ارسال نمایند
عنوان مزایده: فروش ضایعات فلزی مجتمع تجاری اروند (کنزالمال)
محل استقرار و تناژ: خرمشهر مجتمع تجاری اروند (کنزالمال) به تناژ تقریبی 200 تن
مبلغ پایه 7.800.000.000 ریال 
مبلغ سپرده شرکت در مزایده 39.000.000.000 ریال 
مبلغ فروش اسناد مزایده 5.000.000 ریال
متقاضیان می توانند پس از ثبت نام در سایت سازمان منطقه آزاد اروند (بخش خدمات الکترونیک اروند امور قراردادها سامانه خرید اسناد مناقصه سازمان منطقه آزاد اروند) به نشانی اینترنتی ذیل آگهی نسبت به خرید و دریافت اسناد به صورت آنلاین اقدام نمایند
زمان گشایش پاکات ساعت 10 صبح مورخ 99.4.16 در محل سازمان منطقه آزاد اروند
پیشنهاددهنده موظف است معادل مبلغ تضمین ضمانتنامه معتبر تسلیم و یا مبلغ یاده شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و ضمیمه پیشنهاد نماید. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد
به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد
سایر اطلاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج  است 
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد
تمامی پاکتها می بایست درون یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند
هرگونه اطلاع رسانی رسمی اعم از تمدید مزایده تغییر زمان گشایش پاکات اصلاح اسناد و اخبار مرتبط با فراخوان مزایده از طریق بخش مناقصات سایت اینترنتی سازمان منطقه آزاد اروند به اطلاع کلیه شرکت کنندگان خواهد رسید
آدرس سایت اینترنتی و سامانه فروش اسناد مناقصه سازمان
www.arvandfreezone.com
contracts.arvanfreezone.com

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی