مزایده ماشین آلات خط تولید نشاسته و گلوتن و تجهیزات سالن،تأسیسات برقی و.... - آگهی 68816

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده 
اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي ازشرکت ورشکسته فرآورده‌های نشاسته پارسیان درنظردارد نسبت به فروش اموال منقول وغیرمنقول (عرصه، اعیان و ماشین آلات موجود) واقع در سمنان شهرک صنعتی شرق میدان جمهوری خیابان آموزش یکم کارخانه فرآورده‌های  نشاسته پارسیان، از طریق مزایده و با وضع موجود که مشخصات مورد مزایده در نظریه کارشناسان قید و نظریه در اداره تصفیه موجود ومتقاضیان می‌توانند مفاد نظریه را ملاحظه و مطالعه واز مورد مزایده بازدید نمایند با شرایط ذیل درتاریخ 99.3.20 روز سه‌شنبه ساعت 11:00 صبح درمحل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، تقاطع خیابان سمیه، مجتمع قضایی شهید بهشتی، طبقه 7 اقدام نماید.
الف: مشخصات اموال
1- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 3000 متر مربع به شماره 101 تفکیکی پلاک 402 فرعی از پلاک‌های یک فرعی از 227 و 224 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی مرقوم واقع در بخش شش سمنان، انتقالی از شرکت شهرک‌های صنعتی سمنان  2)- یک جلد قرارداد شرکت شهرک‌های صنعتی ایران به شماره 6893 مورخ 1380.10.26 موضوع تخصیص قطعه شماره D 24   به مساحت 3000 متر مربع در مجاورت کارخانه و جهت تولید گلوکز مایع خوراکی.
3- ماشین آلات خط تولید نشاسته و گلوتن و تجهیزات سالن مطابق نظریه کارشناسی موجود در پرونده، تأسیسات و سیستم آبرسانی، تأسیسات برقی، تجهیزات سوخت رسانی، تجهیزات اداری و امتیازات صنعتی.
ب: شرایط شرکت در مزایده
 1- قیمت پایه مزایده اموال غیرمنقول و مستحدثات(بند یک مشخصات اموال)طبق نظریه کارشناس رسمی مبلغ 12.600.000.000 ریال تعیین شده است.
 2-قیمت پایه مزایده ماشین آلات، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی و اداری و سایر دستگاه‌های متعلقه (بند دو مشخصات اموال) طبق نظریه کارشناس رسمی مبلغ 4.795.000.000 ریال تعیین می‌گردد . و ضمناً واگذاری جداگانه هریک از اموال بند اول و دوم مورد مزایده در صورت پیشنهاد از ناحیه متقاضی و به شرط موافقت اعضای کمیسیون مزایده ممکن خواهد بود. هزینه‌های مربوط به تنظیم سند رسمی مورد مزایده(به جز مالیات نقل وانتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است)بالمناصفه به عهده طرفین است2- پیشنهاددهندگان باید قبلاً 5 درصد قیمت پایه مزایده را به حساب جاری شماره 0108073390004 ورشکستگان اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد 577 واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند و الباقی قیمت پیشنهادی خود را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ جلسه مزایده نقدا به حساب اداره واریز و قبض آنرا ارایه نمایند. بدیهی است که تحویل مورد مزایده منوط به پرداخت 100 درصد قیمت پیشنهادی برنده مزایده امکان پذیربوده و اگر برنده مزایده در موعد مقررتعهدات خود را انجام ندهد اداره از محل 5 درصد پیش پرداخت در بدو امر کلیه خسارت‌های وارده را دریافت وسپس الباقی پول را به نفع هیأت بستانکاران و ورشکسته ضبط خواهد نمود و مزایده انجام شده باطل و مزایده مجدد طبق مقررات برگزار خواهد شد3- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و باذکر جمله مربوط به مزایده شرکت ورشکسته فرآورده‌های نشاسته پارسیان با مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 10:00 صبح روز سه‌شنبه 99.3.20  به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، مجتمع قضایی شهید بهشتی، طبقه هفتم تسلیم نمایند. 4- پیشنهادات درساعت 11:00 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و همچنین درهمان جلسه، مزایده حضوری بین شرکت کنندگان درجلسه به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را به صورت کتبی یا حضوری درجلسه پیشنهاد نماید، اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــدشد 5-تنظیم سند رسمی به نام برنده مزایده بعد از رفع موانع قانونی امکان‌پذیر خواهد شد ومراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده برنده مزایده می‌باشد.
قزلسفلو- مستشار قضایی شعبه چهارم اداره تصفیه امور ورشکستگی  تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی