مزایده 150 تن چوب سوزنی برگ - آگهی 68810

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 611 / 100 مورخ 99.2.7 شرکت سهامی جنگل شفارود 
فروش 150 تن چوب سوزنی برگ
شرکت سهامی جنگل شفارود در نظر دارد مقدار  1500 تن چوب سوزنی برگ در قطرهای زیر 12 سانتی متر ، کاتین 12 الی 30 سانتی متر و گرده بینه بالای 30 سانتی متر واقع در منطقه گیسوم حوزه جلگه ای از محل پروانه قطع 40049 مورخ 98.11.15 به طور یک جا که ماهیت آن در فرم شرایط درج شده است از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
متقاضیان به منظور دریافت اسناد مزایده پس از انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 99.2.9  تا تاریخ 99.2.14  به نشانی گیلان، کیلومتر 5 جاده رضوانشهر، پونل به تالش به غیر از ایام تعطیل به امور قراردادهای شرکت مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند همچنین متقاضیان بایستی پیشنهاد قیمت خود را تا ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 99.2.14 تحویل دبیرخانه شرکت نمایند
تاریخ بازگشایی پاکت ها راس ساعت 12 ظهر روز یکنبه مورخ 99.2.14 در محل شرکت خواهد بود  در ضمن مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5% نسبت به کل مبلغ پیشنهادی بوده که به شماره حساب شبای بانک سپه ir660150000001941800142802 واریز یا ضمانت نامه بانکی معتبر به نام شرکت سهامی جنگل شفارود ارائه نماید بابت اخذ اسناد مزایده مبلغ 100.000 ریال به شماره حساب شبای فوق الذکر شرکت جنگل شفارود واریز و فیش مربوطه را تحویل امور قراردادهای شرکت نمایند ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه جمهوری اسلامی ایران به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود
تلفن تماس 43609707-013 دفتر مدیریت

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی