مزایده درب ورودی اپارتمانی و درب ضد سرقت و تلویزیون ،میز تلویزیون ال ای دی و... - آگهی 68725

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466880400003
تاریخ صدور:1399/02/07
شعبه صادر کننده:شعبه چهارم اجرای احکام مدنی شهرستان اصفهان(مجتمع قضائی شماره 1)
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

  آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام حقوقی  شعبه 4اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در  خصوص  پرونده کلاسه 980708ج/4له بهنام حسین حیدر پور علیه ریحانه السادات  نیج مبنی  بر  مطالبه  مبلغ  963510239ریال  بابت  محکوم به  و  هزینه های  اجرایی  و  حق الاجرای  دولتی  در تاریخ 24 /  02/ 1399  ساعت 11/30صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه  زیر زمین اتاق 18  جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل  ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید . طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی حیدر اباد جنب رستوران اریایی (درها )و خیابان کاوه خ شهید علی عادل پور ک تربیت بن بست دوم پلاک  21 (سایر اموال )نزد حافظ اموال درها اقای اصغر کاظمی و سایر اموال مهدی هارون الرشیدی مراجعه و از اموال بازدید و ودر روز مزایده  با همراه داشتن 10 درصد بها  با واریز به حساب سپرده دادگستری اصفهان در جلسه مزایده شرکت نمایند . ضمنا شرکت کنندگان در روز مزایده  قبض واریزی 10 درصد قیمت پایه به شناسه:927108100100019609980350400024به مبلغ : 110/000/000 ریال جهت اموال توقیفی ( درها) و شناسه واریز :932108100100019609980350400024 به مبلغ :30/100/000 ریال جهت سایر اموال توقیفی به حساب سپرده دادگستری را به همراه داشته باشند پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .  تسلیم مال پس از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت  وهزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد ومابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت والا ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.                                            

لیست اموال مورد مزایده

1-تعداد 20 عدد درب ورودی اپارتمانی چوبی راش sgp به قیمت واحد 20/000/000 ریال و قیمت کل 400/000/000 ریال و تعداد 20 عدد درب ضد سرقت چوبی راش sgb به قیمت واحد 35/000/000 ریال و قیمت کل 700/000/000 ریال  جمع کل ارزیابی به مبلغ 1/100/000/000 ریال به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال.

2-تلویزیون ال ای دی منحنی سامسونگ مستعمل یک دستگاه 195/000/000 ریال و نوت بوک (لپ تاپ) ایسوس ساخت چین مستعمل یک دستگاه به مبلغ 80/000/000 ریال و سینمای خانگی سامسونگ هفت تکه مستعمل یک دستگاه به مبلغ 24/000/000 ریال و میز تلویزیون ال ای دی دو طبقه سفید ام دی اف به طول یک متر مستعمل یک عدد به مبلغ 2/000/000 ریال مجموع قیمت پایه 4 مورد 301/000/000 ریال ارزیابی میگردد.

                                                                دادورز اجرای احکام حقوقی اصفهان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی