مزایده تانک آب گالوانیزه - آگهی 68723

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910466848500001
تاریخ صدور:1399/02/07
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان تیران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه  980697 ش اجرایی این اجرا فی مابین محکوم له احمدرضا شریفیان جزی فرزند قربانعلی و محکوم علیه شرکت فراورده های لبنی گل پوره مبنی بر فروش و مزایده اموال منقول زیر که حسب درخواست محکوم له توسط کارشناس رسمی به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است:

مورد مزایده عبارت است از :

یک عدد تانک گازوئیل 12000 لیتری آبی رنگ با جنس ورق آهنی و سالم؛

و یک عدد تانک آب گالوانیزه 15000 لیتری بدنه سالم؛

و یک عدد تانک آب گالوانیزه 15000 لیتری سالم مارک طبرستان؛

که بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل مبلغ 147/000/000 ریال (معادل چهارده میلیون و هفتصد هزار تومان) ارزیابی و مقرر گردید مال موصوف در روز یکشنبه 99/2/28 از ساعت 9:30 الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف تیران به فروش برسد و قیمت پایه از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. همچنین طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از مال مورد مزایده داده شود.//

مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان تیران - امید سلطانی

استان اصفهان - شهرستان تیران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی