مزایده خودرو نیسان از کار افتاده - آگهی 68711

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مرحله اول نوبت دوم
بدینوسیله به اطلاع می رساند شهرداری خرمشهر در نظر دارد خودرو نیسان از کار افتاده خود را با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها طبق نظر کارشناس دادگستری از طریق مزایده کتبی که اولین آگهی در مورخ 99.02.07 و آخرین آگهی در مورخ 99.02.14 به چاپ می رسد به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید پس از نشر آخرین آگهی به صورت حضوری و یا از طریق سایت شهرداری نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و تا پایان وقت اداری تاریخ 99.02.23 نسبت به ارائه پاکتهای پیشنهادی خود اقدام نمایند . در ضمن تاریخ بازگشایی پاکات 99.02.24 راس ساعت 12 می باشد.حضور متقاضیان و یا نماینده قانونی آنها با معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشایی بلامانع است 
شرایط مزایده: 
- متقاضیان می بایست مبلغ 10 درصد مبلغ پایه را به عنوان تضمین شرکت در مزایده به حساب سپرده شهرداری واریز و یا ضمانتنامه بانکی را به همراه مدارک ارائه و تحویل نماید 
- در صورت انصراف نفر اول ضمن ضبط سپرده وی موضوع مزایده بنا بر صلاحدید شهرداری به نفر دوم و در صورت انصراف نفر دوم ضمن ضبط سپرده وی موضوع مزایده به نفر سوم واگذار خواهد شد و در صورت انصراف نفر سوم مزایده باطل می گردد 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است 
- برنده مزایده موظف است مدت یک هفته پس از تنظیم صورتجلسه کمیسیون معاملات نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی به حساب شهرداری اقدام در غیر اینصورت شهرداری ضمن ضبط وثیقه مورد مزایده را به نفرات بعدی با توجه به شرایط فوق الذکر واگذار خواهد نمود
5- هزینه نشر آگهی و هزینه نظریه کارشناسی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد 
6- سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج می باشد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی