مزایده تستر جریان نشتی ،تستر ولتاژ بالا،دماسنج لیزری،تستر چند منظوره و....... - آگهی 64913

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910461321600003
تاریخ صدور:1399/02/15

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رودبار

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

((آگهی مزایده اموال منقول))

به موجب اجراییه شماره 9810421320100101تاریخ 1398/05/05 موضوع پرونده شماره 9809981320100236 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری رودبار محکوم علیه شرکت تلوان پردازش مدار به نشانی لوشان شهرک صنعتی لوشان شرکت تلوان پردازش مدارمحکوم است به پرداخت محکوم به درحق محکوم له محمدرضا محرابیان فرزند اسمعیل واموال مشروحه ذیل توقیف ومورد ارزیابی قرار گرفته است مقرراست از طریق مزایده درتاریخ 1399/03/12ساعت 10صبح درشعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار به فروش برسد که مزایده از قیمت 178/000/000ریال شروع می شود ومال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید تمامی بهای مال مورد مزایده دفعتاً واحده از خریدار اخذ می شود ومال به نامبرده تحویل خواهد شد درصورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد مزایده فردای اداری همان روز درهمان ساعت ومکان برگزار می گردد شکایت از مقررات مزایده ظرف یکهفته از تاریخ فروش به دادگاه ارائه می شود وقبل از انقضای مهلت مذکور وقبل از اتخاذ تصمیم دادگاه(درصورت وصول شکایت) اموال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمناً طالبین می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه وباهماهنگی اجرا از مال بازدید نمایند.

اموال مورد مزایده وبهای آن به شرح ذیل است:

1-تستر جریان نشتی با پکیج کامل به شماره اموال 3220 به مبلغ 10/000/000 ریال

2-تستر ولتاژ بالا به شماره اموال 3221 به مبلغ 20/000/000 ریال

3-تستر چند منظوره mi2094 به شماره اموال 2270 به مبلغ 90/000/000 ریال

4-پایدار کننده ولتاژ مدل دلتا به شماره اموال 3213 به مبلغ 15/000/000 ریال

5-اتوترانس مدل 0 تا 30ولت گلداستار به شماره اموال 3212 به مبلغ 15/000/000 ریال

6-دماسنج لیزری TM969 به شماره اموال 3224 به مبلغ 12/000/000 ریال

7-دماسنج چهار کاناله TM947 به شماره اموال 3223 به مبلغ 13/000/000 ریال

8-دورسنج مدل DT22343 به شماره اموال 3225 به مبلغ 3/000/000 ریال

قیمت ارزیابی شده کل: 178/000/000 ریال(یکصدوهفتادوهشت میلیون ریال)

دادورزاجرای احکام مدنی رودبار-جوانمرد

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی