مزایده انواع شناور و الکتروپمپ اسقاطی، انواع کنتور خانگی برنجی و چدنی و..... - آگهی 64569

منقضی شده
شرح آگهی :

فراخوان تجدید مزایده عمومی 
شماره 98/5
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه در نظر دارد تعدادی از اقلام خود را به شرح مندرج در اسناد مزایده از   طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir
1- تاریخ انتشار آگهی مزایده در ستاد: ساعت 8 روز چهارشنبه 98.11.30
2- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از طریق ستاد: از ساعت 14.30 روز شنبه تاریخ 98.11.30 تا ساعت 14.30 روز شنبه تاریخ 98.12.03
3- تاریخ بازدید از اقلام موضوع مزایده: از ساعت 9 روز پنجشنبه  تاریخ 98.12.01 تا ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 98.12.13
4- آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهادها از طریق ستاد: تا ساعت 14.30 روز سه شنبه تاریخ 98.12.13
5- زمان گشایش پیشنهادها از طریق ستاد: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 98.12.14
6- زمان اعلام برنده مزایده از طریق ستاد: ساعت 10 روز پنجشنبه تاریخ 98.12.15
7- آخرین مهلت زمانی ارسال فیزیکی پاکت های الف و ب شامل پاکت تضمین شرکت در فرایند مزایده و اسناد مزایده حداکثر تا ساعت 14.30 روز سه شنبه تاریخ 98.12.13
شرکت کارکنان دولت در مزایده منع قانونی ندارد
ضمنا رعایت موارد زیر الزامی می باشد
- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده ارسال پیشنهاد گشایش پاکات اعلام به برنده واریز وجه توسط نفر برنده مزایده و تحویل کالا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد انجام می گردد
- مزایده گران بایستی قبل از درج پیشنهاد قیمت در ستاد از خودروها یا اقلام موضوع مزایده در محل استقرار آنها واقع در کرمانشاه بلوار دولت آباد نرسیده به سه راه شرکت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه بازید به عمل آورند
- مزایده گران می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری ستاد: 41934-021
دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768
دفتر ثبت نام استان کرمانشاه: 38220705-083
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است

 ردیف نوع کالا  مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده ریال 
 1 انواع شناور و الکتروپمپ اسقاطی  140000000
 2  انواع کنتور خانگی برنجی و چدنی  60000000
 3  کابل مسی اسقاطی  11250000
 4  سوله (720 متر مربعی)  31000000
 5  انواع ترانس اسقاطی  10000000
 6  انواع کنتور حجمی اسقاطی  687500
7  انواع شیر برنجی اسقاطی  2625000

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی