مزایده 6 دستگاه تراش cnc - آگهی 64408

منقضی شده
شرح آگهی :

اگهی مزایده عمومی 
فروش 6 دستگاه تراش cnc
بانک تجارت در نظر دارد 6 دستگاه تراش cnc با مارک weisser ساخت سال 2006 کشور آلمان را به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت هماهنگی بازدید و دریافت اوراق شرکت در مزایده در مشهد به مدیریت شعب استان واقع در بلوار مدرس روبه روی بنیاد شهید طبقه پنجم دایره تدارکات و مهندسی حداکثر تا پایان وقت اداری 98.12.4 مراجعه نمایند
بازگشایی پاکات در تاریخ 98.12.7 در محل ساختمان مدیریت بانک به آدرس فوق انجام خواهد شد
1- قیمت پایه مزایده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 229.500.000.000 ریال می باشد
2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد که می بایست به حساب 01822497 (بستانکاران موقت سپرده شرکت در مزایده ) نزد بانک تجارت واریز گردد.
3- شرکت کنندگان مبلغ 200،000 ریال (به حساب کارمزد فروش اسناد به شماره 01854879 نزد بانک تجارت) واریز و فیش را ضمیمه برگ پیشنهاد نمایند. (ضمنا مبلغ دریافتی جهت خرید اسناد به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.)
4- رعایت مفاد فرم پیشنهاد شرکت در مزایده الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و درپاکت لاک و مهر شده (دربسته)تسلیم گردد.
5- بازدید از مورد مزایده با هماهنگی قبلی امکان پذیر میباشد بدیهی است با توجه به آنکه امکان رویت اموال موضوع مزایده وجود دارد فلذا هیچگونه ادعایی مبنی بر مغایرت یا هرگونه نقص و تلف اموال مذکور پذیرفته نخواهد شد
6- بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.
7- هزینه آگهی و کارشناسی از برنده مزایده اخذ می گردد.
تلفن 05132225821 - 05132211570

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی