مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور - آگهی 64325

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460258100046
تاریخ صدور:1398/11/27
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه970376

بموجب دادنامه شماره 9609970228401066  له  آقای مهدی وظیفه مقدم قره لو  فرزند رضا علیه آقای پیمان دارابیان  فرزند علی  که محکوم علیه بموجب دادنامه صادره ازشعبه24دادگاه عمومی تهران محکوم  به پرداخت مبلغ  500/000/000  ریال بابت اصل خواسته ومبلغ  16/966/398  ریال هزینه دادرسی ومبلغ 485/621/521  ریال خسارت تاخیرتادیه ومبلغ    27/000/000 ریال حق الوکاله درحق محکوم له ومبلغ  37/819/840  ریال بابت نیم عشراجرایی.که دراین خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال منقول متعلق به محکوم علیه معرفی وتوقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به مشروحه ذیل ارزیابی گردیده است :

ریاست محترم شعبه 24 مجتمع شهید بهشتی تهران

باسلام

احتراما عطف به درخواست مقام محترم قضایی مبنی بر ارزیابی اموال معرفی شده خوانده بابت پرداخت بدهی در پرونده له کلاسه اجرایی فوق الذکر ، اینجانب ، ضمن مطالعه صورت جلسه اموال معرفی شده ، با هماهنگی قبلی با خوانده محترم و وکیل محترم خواهان با مراجعه به محل نگهداری اموال توقیف شده در محل کارگاه خوانده به آدرس تهران جنب استانداری تهران پروژه نوروز به آدرس مندرج در پرونده عزیمت و با حضور مدیر کارگاه از  اموال توقیف شده بازدید بعمل آمد .دستگاه در زمان بازدید خاموش بود.

اموال توقیفی یک دستگاه دیزل ژنراتور شش سیلندر تخت همراه با دو عدد باتری استارتر در داخل شلتر مستعمل مستقر بر شاسی فلزی بدون پلاک مسخصات و به رنگ زرد جهت تامین برق اضطراری کارکاه که بر روی قسمتی از بدنه آن پلاکی از شرکت کاترپیلار ملاحظه گردید که شماره  8n8836  بر روی آن حک گردیده بود که احتمالاَ شماره سریال دستگاه بوده باشد.دستگاه بدون پلاک مشخصات فیزیکی و ظرفیت و سایر مشخصات فنی می باشد . مدیر کارگاه خوانده به طور شفاهی اظهار نمود که ظرفیت دستگاه حدود 350 کیلو وات می باشد. پروژه کارگاهی مدتها متوقف بوده است و لذا دستگاه در زمان بازدید خاموش بود. با توجه به مراتب بالا و شرایط و تشریفات مزایده قیمت پایه کارشناسی دستگاه مذکور به مبلغ 675/000/000 ریال برآورد و اعلام می گردد.

لذامقررگردید اموال مذکور درروز  چهار شنبه مورخ 1398/12/21  ازساعت 13:30 الی 14:00 درمحل نگهداری اموال  به نشانی تهران میدان آزژانتین بلوار آفریقا بلوار دادمان جنب استانداری تهران پروژه نوروز  ازطریق مزایده به فروش برسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وکسی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریداراخذ والباقی می بایستی حداکثرظرف مهلت یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز وقبض آن را تسلیم اجرای احکام نماید درغیراینصورت 10درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدشد.ومراسم مزایده تجدیدخواهدشدطالبین می توانندپنج روزقبل ازمراسم مزایده به اجرای احکام مدنی شعبه 24  مراجعت تاترتیب مورد مزایده رافراهم نماید.       

                                          اجرای احکام مدنی  شعبه 24 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی