مزایده چهار دستگاه کامیون بنز اسقاطی، یک دستگاه فنیشر،دو دستگاه میکسر و...... - آگهی 64287

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی (حراج) 
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بندرعباس به استناد مصوبه مورخه 98.3.29 و 98.8.29 هیئت مدیره در نظر دارد چهار دستگاه کامیون بنز اسقاطی، یک دستگاه فنیشر، دو دستگاه میکسر، غلطک آهنی هپکو اسقاطی و آهن آلات مازاد بر نیاز و مستعمل خود به شرح جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی (حراج) به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت خرید اسناد و بازدید طی 10 روزکاری از تاریخ انتشار آگهی در ساعات اداری با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب 0109470655001 به نام درآمد سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری عهده بانک ملی به واحد حقوقی سازمان عمران و فضاهای شهری به نشانی بندرعباس: گلشهر جنوبی - خیابان سمدو - کوچه عدالت یک - ساختمان حوزه معاونتها طبقه دوم مراجعه نمایند 
فروش اسناد و بازدید از تاریخ 98.11.28 لغایت 98.12.11 می باشد 
قابل ذکر است 
1- هزینه نشر آگهی و کارشناسی و هرگونه عوارض و مالیات ارزش افزوده نقل و انتقال و... به عهده برنده مزایده می باشد سازمان از این بابت هیچگونه هزینه ای را تقبل نخواهد کرد 
- میزان سپرده شرکت در مزایده به شرح جدول ذیل که بایستی به صورت واریز نقدی به حساب سپرده 0110191297001 نزد بانک ملی و یا ارایه ضمانت نامه بانکی معتبر معادل وجه مذکور با حداقل سه ماه اعتبار به عنوان سپرده شرکت در مزایده در وجه سازمان تودیع نمایند
چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات مالی قابل قبول نمی باشد. آخرین مهلت واریز سپرده ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 98.12.12 می باشد 
متقاضیان می بایست با ارایه تصویر برابر اصل کارت ملی، شناسنامه، سپرده شرکت در مزایده، اسناد و شرایط مزایده (حراج) پیشنهاد خود را به صورت حضوری در جلسه کمیسیون معاملات (حراج) در ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 98.12.12 که در محل سازمان نتشکیل می گردد ارایه نماید بدیهی است حضور پیشنهاد دهنده در جلسه الزامی است و عدم حضور مانع تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود 

ردیف موضوع مزایده سپرده شرکت در مزایده به ازا هر دستگاه ریال
1 چهار دستگاه کامیون بنز اسقاطی و غیرقابل شماره گذاری 25.000.000
2 یک دستگاه فنیشر اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری 15.000.000
3 دو دستگاه میکسر اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری 25.000.000
4 غلطک آهنی هپکو اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری 45.000.000
5 آهن آلات مازاد اسقاطی 50.000.000

- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان عمران ضبط خواهد شد 
- سازمان در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادها مختار است 
- شرکت درمزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه شهرداری است 
- ملاک انتخاب برنده بالاترین قیمت پیشنهادی است 
- این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری می باشد و صرفا یک نوبت منتشر می شود 
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج ومتقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی