مزایده یکدستگاه پولیش حبوبات،یکدستگاه خط دستچین،یکدستگاه بوجاری و.... - آگهی 64265

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460021400164
تاریخ صدور:1398/11/27

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش شریف آباد

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
*بسمه تعالی*

آگهی مزایده

نظر به نیابت واصله از شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرج و اجرائیه صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی کرج له آقای علی حسن زاده خانمیری فرزند کریم علیه شرکت تعاونی مهر آوه پویش سبز محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 482/369/820 ریال و مبلغ 24/118/491 نیم عشر دولتی لذا با توجه به نیابت فوق مبنی بر توقیف اموال و فروش آن از طریق مزایده محکوم له اموال ذیل الذکر بعنوان مال منقول متعلق به محکوم علیه معرفی و خواستار استیفای حقوق قانونی خویش از اموال مذکور گردیده است لذا اقلام توقیفی جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری معرفی که حسب اظهار نظر واصله ، قیمت گذاری گردیده است بدینوسیله اموال تعرفه شده با جواز حاصله از قاضی محترم اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد و با رعایت مواد صدوسیزده به بعد از فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان هزارو سیصدو پنجاه و شش در ساعت 10:00 صبح مورخ 1398/12/12 به مزایده گذاشته خواهد شد بدیهی است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. طالبین میتوانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی مدیر اجرا از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا چنانچه تاریخ مزایده با روز تعطیل تقارن پیدا کند روز بعد از تعطیل روز مزایده خواهد بود. درصورتی که دادورز پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید،البته حداکثر مهلت وعده از یک ماه تجاوز نخواهد کرد،چناچه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد-رحمانی شمسمشخصات اموال مورد مزایده

1- یک دستگاه پولیش حبوبات به همراه بالابر 2 متری ، شرکت صنعت سازان نام آور به قیمت : 110/000/000 ریال

2- یک دستگاه خط دستچین 3 متری به همراه بالابر کوتاه ، شرکت صنعت سازان نام آور به قیمت : 130/000/000 ریال

3- یک دستگاه بوجاری به همراه بالابر 3 متری ، شرکت صنعت سازان نام آور به قیمت : 170/000/000 ریال

4- یک دستگاه بسته بندی دو توزینه ، نیمه اتوماتیک به همراه بالابر 3 متری و کپسول و سایر متعلقات ، شرکت صنعت سازان نام آور به قیمت : 480/000/000 ریال

5- کمپرسور هوا ،تک سیلندر با متور 2/5 HP مارک سازنده چین ، به قیمت : 10/000/000 ریال

جمع کل : 900/000/000 ریال

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی