مزایده یکدستگاه خودرو وانت نیسان مدل 1383  - آگهی 64256

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467186500023
تاریخ صدور:1398/11/27
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان کوار/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرای کلاسه980419  محکوم علیه    سبز علی پناهی  فرزند  شیردست  محکوم گردیده است  به پرداخت37/302/005 تومان بابت اصل خواسته  در حق  محکوم له  مهران بهروزی فر و از پرداخت امتناع نموده  بنا به در خواست  محکوم له  که تقاضای فروش  اموال محکوم علیه رانموده  یک دستگاه خودرو وانت  نیسان به شماره انتظامی  25ط629 ایران 63  ابی رنگ  مدل 1383  که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 105 میلیون ریال ارزیابی گردیده  به صورت  مزایده در تاریخ 1398/12/21 راس ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری یه فروش میرود  متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده  مال موضوع مزایده را ملاحظه نمایند  قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری بوده وبرنده مزایده کسی است که بالاترین پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی  به قسمت اجرا تسلیم وبقیه بهای اموال را ظرف مدت 30 روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی وجه، سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شدمزایده نوبت اول می باشد

دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری کوار

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی