مزایده یکدستگاه فرز آبی سنگ بر طولی با موتور دو اسب چینی زاویه زن - آگهی 64154

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467172900023
تاریخ صدور:1398/11/24
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان خرم بید
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

باسمه تعالــــی

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه 980232 مطروحه در اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان خرم بید محکوم علیه آقای امید مهدوی خرمی فرزند علیرضا  محکوم به پرداخت 118.136.618ریال در حق آقای محمدحسن خسروانی فرد فرزند محمودبا وکالت علی اکبر اکبری گردیده است که در روند اجرا  یک دستگاه فرز آبی سنگ بر طولی با موتور دو اسب چینی زاویه زن  که محکوم له آقای امید مهدوی بعنوان مال معرفی نموده که توسط  کارشناس  رسمی دادگستری  به مبلغ 120.000.000ریال ارزیابی و مصون از اعتراض مانده که دستگاه مزبور برای نوبت اول در روز چهارشنبه مورخ 1398/12/14 از ساعت 9 الی 11 از طریق مزایده در دایره اجرای احکام  شورای حل اختلاف واقع در صفاشهر بلوار وحدت مجتمع ادارات به فروش میرسد  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد .متقاضیان شرکت در مزایده  در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده جهت بازدید از اموال  به این اجرا مراجعه نمایند    

قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف خرمبید-فرخنده فرهمند

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی