مزایده یکدستگاه برنج پز صنعتی،سه دستگاه کولر اسپیلیت،میز ناهارخوری - آگهی 63565

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467652800043
تاریخ صدور:1398/11/20
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قشم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده  اموال منقول- نوبت اول

دراجرای اجرائیه شماره 9710427652100169 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قشم محکوم علیه  مهدی باجلان فرزند جواد که به پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال بابت اصل خواسته  در حق محکوم له و مبلغ 80/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت محکوم گردیده ، که در اجرای اجرائیه فوق الذکر  اموالی من جمله 1- یک دستگاه  برنج پز صنعتی بزرگ کارکرده  به قیمت 40/000/000 ریال 2-سه دستگاه کولر اسپیلیت کار کرده 24 هزار قیمت هر دستگاه 35/000/000 ریال 3- بیست عدد میز  ناهار خوری  8 نفره  بطول حدود 2/20 متر  یا صندلی های  ناهار خوری مرتبط هر میز  بطوری  که میز و صندلی ها ناهار خوری  همگی سالم و نو  می باشند  و تا به حال  کار نکرده اند  و نسبتا" مرغوب می باشند  قیمت هر واحد 27/000/000 ریال  و قیمت کل 520/000/000 ریال بعنوان مال از سوی محکوم علیه به این اجرا  معرفی و توقیف گردیده که برابر نظریه کارشناسی جمعا" قیمت کل اموال 665/000/000  ارزیابی و بر آورد قیمت که با شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد. .

1-فروش نقدی و حداکثر مهلت پرداخت بهاء سه روز است

2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است 3-پیشنهاددهندگان بایدقبلا10درصدسپرده نقدی به حساب دادگستری به شماره 2171295477003 سپرده داگستری تودیع وفیش آن راضمیمه پرونده نماید4-پیشنهادات بایددرپاکت لاک ومهرشده باذکرجمله مربوط به مزایده ومشخصات کامل ومحل اقامت پیشنهاددهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخه 1398/12/10 اجرای احکام دادگستری قشم تسلیم شود.5-پیشنهادات مشروط،مبهم ،فاقد سپرده وبرخلاف شرایط آگهی وهمچنین پیشنهاداتی که بعداز وقت مقرر برسد ترتیب اثرداده نخواهدشد.6-اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است 7-پیشنهادات درساعت 10:00صبح روز سه شنبه مورخ 1398/12/13باز وقرائت خواهدشد وحضورپیشنهاد دهندگان درجلسه مزایده بلامانع وعندالاقتضا درهمان جلسه مزایده حضوری بعمل خواهدآمدوبرنده کسی است که بالاترین قیمت راپیشنهادنماید.8-درصورتی که برنده سه روزپس ازجلسه مزایده ویا درانقضائ مهلت ازپرداخت بهای موردمزایده خودداری نماید مسئول کسراحتمالی قیمت وخساراتی که تجدیدمزایده حاصل شودخواهدبودکه بدوا ازسپرده اواستیفا میشودورسیدمربوطه تاتعیین خسارات وارده مسترد نخواهدشد. 9- مزایده در دادگستری شهرستان قشم واحد اجرای احکام مدنی  برگزار می شود متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر به اجرای احکام مدنی دادگستری قشم مراجعه نماید.

مسعود رحمانی چگنی

رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان قشم

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی