مزایده 6دستگاه خودرو(3دستگاه پژو 405،وانت مزدا دو کابین،پژو پارس) - آگهی 63431

منقضی شده
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم 
اداره کل تأمین اجتماعی استان ایلام در نظر دارد تعداد6 دستگاه خودروهای خود را به صورت کیجا از طریق مزایده عمومی در بستر سمانه ستاد به فروش رساند کلیه مراحل برگزاری مزایده اعم از دریافت تحویل اسناد مزایده و تعیین برنده مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد لذا کلیه مزایده در آن اعم از حقیقی و حقوقی طبق شرایط اسناد مزایده لازم است در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضا الکترونیکی را به منظور شرکت در مزایده محقق سازند
الف- خرید اسناد مزایده و بازدید از مورد مزایده مزایده در ان می تواند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir  از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت ساعت 16، 98.11.19 پس از واریز مبلغ 109000 ریال یکصد و نه هزار ریال شامل هزینه خرید اسناد و مالیات بر ارزش  افزوده از طریق درگاه اینترنتی سامانه ستاد نستب به خرید و دریافت اسناد مزایده اقدام و تا ساعت 16 روز 98.11.30 با ارائه شماره ثبت ستاد و کارت شناسایی معتبر نسبت به بازدید از خودروها همچنین مطالعه کامل و دقیق شرایط شرکت در مزایده نسبت به پرداخت مبلغ تضمین شرکت در مزایده که میزان نسبت جاری همراه نزد بانک رفاه کارگران به شماره 1111871036 بنام اداره کل تامین اجتماعی استان یالام جک بین بانکی بنام سازمان و یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سیه ماهه و قابل تمدید تا 6 ماه طبق ضوابط مربوطه ارائه و ضمن بارگذاری تضمین مزبور در سامانه تدارکا الکترونیک دولت اصل تضمین مربوطه را می بایست در موعد مقرر طبق اسناد مزایده به آدرس ایلام، بلوار مدرس، اداره کل تامین اجتماعی استان تایلام، روبروی کمیته امداد امام خمینی ره ، واحد حراست به عنوان پاکت الف تحویل و رسید دریافت نماید
ج- تحویل اسناد مزایده: مزایده در آن می بایست با توجه به مندرجات اسناد مدارک لازم را تهیه و مستندات مورد درخواست را مطابق ضوابط و مقررات حاکم بر سامانه یاد شده تا ساعت 16 روز 98.12.5 در سامانه درج نمایند لازم به تاکید است که پشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد
د- زمان و محل برگزاری مزایده و بازگشایی پاکات: مستندات و پیشنهاد قیمت بارگذاری شده در سامانه از سوی مزایده در آن راس ساعت 10 صبح روز 98.12.6 در محل سالن جلسات اداره کل تامین اجتماعی استان ایلام بازگشایی خواهد شد حضور مزایده در آن کمیسیون معاملات بلامانع می باشد
ردیف  نو خودرو مدل قیمت پایه 
 1 پزو 405 1384 240.000.000 ریال 
 2 پژو 405  1384 150.000.000 ریال 
 3 پژو 405  1382 180.000.000 ریال 
 4 وانت مزدا دو کابین 1384 350.000.000 ریال 
 5 وانت مزدا دو کابین 1384 330.000.000 ریال 
 6 پژو پارس 1381  190.000.000 ریال
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی