مزایده یکدستگاه کامیون کشنده مدل 1975 - آگهی 62766

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462617500016
تاریخ صدور:1398/11/13
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی(ویژه نیابت) دادگستری شهرستان کرج
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

  مزایده اموال منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه 980932 صادره از (شعبه  اول گیلان  رشت )  وکلاسه 982015کرج  محکوم له  زهرا  جوادی طالمی  وعلیه  اقای  سید مهران رضایی زاده  ومحکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ618/720/896 ریال در حق محکوم له 173/413/543 پنج درصد نیم عشر دولتی  با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به در خواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرایی  متعلق ومعرفی ازسوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری ( توقیف خودرو کامیون کشنده به شماره انتظامی 42ع835-78)به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در  مورخ 98/12/21از ساعت  9  الی 10  در محل اجرای احکام مدنی از طریق مزایده بفروش می رسد،( قیمت کارشناسی   1400/000/000)  شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد .طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد .           

نظریه کارشناسی  در خصوص ارزیابی یکدستگاه کامیون کشنده  اینتر نشنال  با کفی به شماره  42ع835-78  تیب CIF    470Bماره شاسی 14543  و شماره  موتور 11092032 شماره پلاک 42ع 835-78  مدل 1975 رنگ شیری  ظرفیت40 تن  8 سیلندر  محور -10 چرخ - توضیح سیلندر موتور تعویض و شماره مغایر  -  دارای پلاک و مشخصات -از نظر لاستیکها  دو حلقه بالای 50/. کیفیت دارد و مابقی زیر 50/. کیفیت  دارد  همچنین دارای  کفی دو محور میباشد 0 قیمت پایه این خودو با وضعیت موجود و مدل 1975 به مبلغ یک میلیاردو چهار صد میلیون ریال  تعیین می گردد

دادورز شعبه نیابت کرج شهرستانی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی