مزایده یک دستگاه همزن خمیر - آگهی 62373

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462648500115
تاریخ صدور:1398/11/08
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش فشافویه تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

                                                                           بسمه تعالی

متن آگهی:

مزایده در خصوص پرونده کلاسه بایگانی  970654 و 970644محکوم لها مرضیه معظمی گودرزی فرزند نجف علی و خانم فاطمه معظمی گودرزی فرزند عزت اله به طرفیت محکوم علیه کارگاه یوسف پارس به مدیر عاملی آقای سید عباس جعفری  ،نسبت به اموال منقول ذیل واقع در شهرک صنعتی شمس آباد بلوار بهارستان خیابان گلسرخ 15 شرکت یوسف پارس

شامل : یک دستگاه همزن خمیر ساخت شرکت سپه کار بدون پلاک شناسایی و ساخت مستعمل و در حال کار باتوجه به وضع موجود و جمیع جهات توسط کارشناس رسمی دادگستری به قیمت 210/000/000 ریال قیمت گذاری شده است.

 مزایده در روز سه شنبه به تاریخ 06/ 12 / 98  از ساعت 9/30صبح الی 10/30صبح در محل اجرای احکام فشافویه به آدرس حسن آباد فشافویه خ انقلاب خ ش زندی انتهای خ دادگاه فشافویه برگزار میگردد خریدار 10 درصد ثمن را باید معامله را باید پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت در غیر اینصورت ده درصد اخذ شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید./  

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی