مزایده کلوخه فروگروم پر کربن - آگهی 61980

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 140-98/11 ت - نوبت دوم
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 2000 تن کلوخه فروگروم پر کربن محصول تولیدی مجتمع فروکروم جغتای را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 1098001028000042 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 6.000.000.000 ریال شش میلیارد ریال در سامانه ستاد ایران برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 98.11.28 و مهلت زمان ارائه پیشنهادها حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 98.12.10 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 4101053430232974 نزد بانک مرکزی ایران به نام شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 و 27313131 -021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.
ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 98.12.11 برگزار می گردد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی