مزایده لوله جدار دوازده اینچ و لوله آبده پنچ اینچ با نیروی محرکه موتور دیزلی - آگهی 61500

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466526600052
تاریخ صدور:1398/10/30
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان مرند
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال غیر منقول (باردوم )

بموجب پرونده اجراییه 972017اموال متعلق به جعفر دباغی که عبارتست از یک حلقه چاه به عمق 160 متر با قطر لوله جدار دوازده اینچ و لوله آبده پنچ اینچ با نیروی محرکه موتور دیزلی و پمپ توربینی با حداکثر دبی مجاز ده لیتر در ثانیه با کاربری کشاورزی واقع در اراضی روستای ارلان باغلار مقدار سهام جعفر دباغی 32 ساعت و چهل وپنج دقیقه حقابه    در قبال طلب آقای سلطان سلطان گله بان  توقیف وطی تشریفات قانونی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده وکارشناس محترم چنین اظهار نمودند باتوجه به وضعیت موتور  ارزش کل به مبلغ 34650000000ریال برآورد گردیده و حقابه  توقیفی روز شنبه  مورخ  12/11/ 98 ساعت 10الی 12صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی شورا بفروش خواهد رفت مزایده از قیمت پایه شروع وبه آخرین وبالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار واگذار خواهد شد 10درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس دریافت خواهد شدوبرای بقیه 30روز مهلت داده خواهد شدکه در صورت انصراف ویاعدم پرداخت مزایده تجدید و سپرده واریزی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر وبازدید ازمال مورد مزایده 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند%

شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مرند- نجفی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی