مزایده خط تولید بزرگ لوله پلی اتیلن، اکسترودر فاقد مکنده و گراویمتر و.... - آگهی 61488

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468832300039
تاریخ صدور:1398/10/30

شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ممسنی

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
اگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرائیه کلاسه 980428 این اجرا محکوم علیهم 1 - محمد زارع خفری فرزند قلندر 2 – شرکت جهان لوله آسیا پلیمر به پرداخت مبلغ 651.485.000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه در حق محکوم له صحنعلی زنگنه فرزند محمد حسن و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده و محکوم له در راستای استیفای حقوق خود مبادرت به معرفی اموال محکوم علیهم به شرح ذیل نموده است

الف - خط تولید بزرگ لوله پلی اتیلن سایز (200 – 63 )

1 – اکسترودر فاقد مکنده و گراویمتر شامل تابلوی برق و میز کنترل و سایر متعلقات 2 – تانک وکیوم 3 – تانک خنک کننده 4 – دستگاه لیبل زن 5 – دستگاه کشنده 6 – دستگاه اره برش 7 – دستگاه وایندر (کلاف کننده لوله پلی اتیلن ) مجموعا به ارزش 2.100.000.000 ریال

ب - خط تولید کوچک لوله پلی اتیلن (سایز 63 – 20 )

1 – اکسترودر فاقد مکنده و گراویمتر شامل تابلوی برق ، میز کنترل و سایر متعلقات 2 – تانک وکیوم 3 – تانک خنک کننده 4 – دستگاه لیبل زن 5 – دستگاه کشنده 6 – دستگاه اره برش 7 – دستگاه وایندر (کلاف کننده لوله پلی اتیلن ) مجموعا به ارزش 1.000.000.000 ریال مجموع دو آیتم ذکر شده در گزارش با توجه به ارزش روز ، میزان استهلاک و کارکرد وضعیت بازار و سایر جهات موثر در ارزش گذاری به میزان 3.100.000.000 ریال براورد و اعلام گردیده است

در اجرای ماده 118 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 وبخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در سیستم الکترونیکی دادگستری چاپ ومنتشر میگردد و در تاریخ 1398.11.20 ساعت 08:30 الی 09:30 صبح با حضور نماینده دادستان در سالن اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ممسنی مزایده برگزار می گردد و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد .

متقاضیان میتوانند ظرف مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال معرفی شده دیدن نمایند .

برنده مزایده میبایست ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر این صورت هزینه های مربوطه از مبلغ سپرده کسر ومابقی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ممسنی

ناصرخسروی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی