مزایده انواع پروفیل های UPVC و  پالت های پروفیل آهنی - آگهی 61470

منقضی شده
شرح آگهی :

مزایده عمومی فروش انواع پروفیل های upvc بانک صادرات ایران شماره 98/4 
شماره مزایده: 98/4 
نوبت اول 
بانک صادرات ایران - مدیریت شعب استان آذربایجان غربی در نظر دارد انواع پروفیل های UPVC تملیکی به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ، دریافت اسناد مزایده و بازدید از پروفیل های UPVC موضوع مزایده ، همه روزه از تاریخ انتشار آگهی (غیر از ایام تعطیل) به نشانی ارومیه - خیابان کاشانی برج سپهر آذربایجان - مدیریت شعب بانک صادرات استان آذربایجان غربی طبقه ششم -دایره تدارکات و ساختمان و با شماره تلفن های 33488003 و 33488001-044 تماس حاصل نمایند و پاکتهای حاوی پیشنهاد خرید خود را تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 98.11.14 به آدرس فوق الذکر- دفتر معاون مالی و اداری تسلیم و رسید اخذ نمایند . پاکات پیشنهادی ارائه شده در روز چهارشنبه مورخ  98.11.16 ساعت 11 در محل طبقه هشتم برج سپهر آذربایجان - به نشانی فوق در حضور اعضای کمیته معاملات مفتوح و قرائت خواهد شد . حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات اختیاری و منوط به ارائه رسید تسلیم پاکات به بانک می باشد.
توضیحات و شرایط:
1- میزان سپرده تودیعی شرکت در مزایده به مبلغ 1.800.000.000 ریال می باشد که طبق مفاد اسناد مزایده الزاما می بایست به حساب شماره 0103422815000  به نام بانک صادرات ایران دایره حسابداری و بودجه مدیریت شعب استان آذربایجان غربی (قابل پرداخت در تمامی شعب بانک صادرات ایران) واریز گردد . ضمنا ارائه فیش واریزی به مبلغ  400.000 ریال به حساب یاد شده بابت خرید اسناد الزامی می باشد.
2- مطالعه مدارک و سوابق مربوطه و بازدید از پروفیل ها ، قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری می باشد.
3-بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادهای خرید مختار می باشد.
4- پروفیل های مورد مزایده با وضع موجود به فروش می رسند و کلیه هزینه های متعلقه اعم از بارگیری پالت تخلیه  و هزینه حمل و... به عهده خریدار می باشد.
5- خریدار موظف است بعد از برنده شدن در مزایده سريعا" نسبت به حمل آنها (تخلیه از انبار بانک) اقدام نماید .
6- در صورت بروز مشکلات در خصوص فروش و... و عدم امکان معامله از طرف بانک ، وجوه واریزی خریدار عینا مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت
7 - قیمت پایه 17.810.174.338 ریال می باشد 
تبصره 1: فروش صرفا به صورت نقدی است 
تبصره 2: در شرایط کمتر بودن قیمت پیشنهادی از قیمت پایه به پیشنهاد موصوف ترتیب اثر داده نخواهد شد 
تبصره 3: مقادیر کلیه پروفیلهای موصوف چه از لحاظ کیلوگرم و یا شاخه تقریبی بوده و تا 3% کاهش افزایش خواهد داشت و خریدار در این خصوص حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و اسقاط می نماید
لطفا به اصلاحات احتمالی انجام شده در روزنامه استانی آراز آذربایجان مورخ 98.11.7 و سایت بانک صادرات ایران به نشانی www.bsi.ir تا پایان مهلت ارائه پیشنهادهای قیمت ، ملاک عمل می باشد توجه فرمائید.

ردیف شرح کالای مورد مزایده انواع پروفیل upvc وزن شاخه شش متری به کیلوگرم (تقریبی) تعداد کل شاخه ها (تقریبی) جمع کل به کیلوگرم (تقریبی)
1 پروفیل درب بیرون باز شو و داخل باز شو UPVC با لاستیک شش متری و بدون لاستیک 10 3102 31040
2 مولیون ها درب و پنجره UPVC با لاستیک شش متری و بدون لاستیک 7/50  2742 20565
3 فریم های UPVC با لاستیک شش متری و بدون لاستیک 7/250  1998 14485
4 زوارهای UPVC 1/40 4280 5993
5 شاس های باز شوها UPVC 8/25 2196 18117
6 پانل های درب UPVC 4/5 1728 7776
7  پالت های ساخته شده از نوع پروفیل آهنی 60 عدد  - -
جمع کل کیلوگرم (تقریبی)  97975
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی