مزایده لوله آهنی،ناودانی آهنی،یکدستگاه کمپرسور دیزلی سیار،یکدستگاه دیزل ژنراتور - آگهی 61463

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462833300200
تاریخ صدور:1398/10/30

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تاکستان/قدیم

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول

در پرونده کلاسه 981135 اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری تاکستان*مطابق دادنامه صادره از شعبه2 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان تاکستان به شماره دادنامه 9809972834201294 محکوم علیه شرکت سیستمهای صنعتی تاکستان محکوم است به پرداخت چهارصدو نود و پنج میلیون و ششصدو شصت و نه هزار و چهارصد و شصت ریال و پرداخت حق بیمه از تاریخ 1397/12/1تا تارخ 1398/06/31 در حق محکوم له آقای حسینعلی اسم خانی فرزند عمران و نیم عشر دولتی در حق صندوق میباشد محکوم له جهت استیفای محکومیت محکویت محکو م علیه بدوا تقاضای توقیف و کارشناسی و فروش اموال منقول به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نموده است که این اجرا قصد دارد در مورخ 1398/11/27 ساعت 09:00 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری تاکستان از طریق مزایده عمومی اموال ذیل را بفروش برساند، طالبین و خریداران می توانند همه روز تا پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند و خریدار می بایست 10% مبلغ پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه بحساب سپرده دادگستری واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم اموال به خریدار منتقل خواهد شد و در صورت عدم تایید مزایده مبلغ 10% واریزی به خریدار مسترد خواهد شد. و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر بحساب سپرده واریز ننماید و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار پس از کسر هزینه ی مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام مدنی اجراء خواهد شد.

اموال مزایده شامل اموال توقیفی شرکت سیستم های صنعتی تاکستان :

1-لوله آهنی ( با طول 6 متر ؛ ضخامت 12.04 میلیمتر و قطر 8 اینچ )؛مستعمل قابل استفاده - به وزن تقریبی 340.56 کیلوگرم برای هر شاخه ؛ از قرار هر کیلوگرم 40000 ریال ؛ برآورد قیمت پایه کارشناسی برای هر شاخه 13.622.400 ریال ؛ جمع برآورد قیمت پایه کارشناسی برای 6 شاخه 81.734.400 ریال .

2- ناودانی آهنی ( با طول 12 متر ؛ 200 میلیمتر )؛مستعمل قابل استفاده - به وزن تقریبی 305 کیلوگرم برای هر شاخه ؛ از قرار هر کیلوگرم 40000 ریال ؛ برآورد قیمت پایه کارشناسی برای هر شاخه 12.200.000 ریال ؛ جمع برآورد قیمت پایه کارشناسی برای 6 شاخه 73.200.000ریال .

نظریه نهایی :

با توجه به وضعیت و شرایط فعلی و همچنین شرایط عرضه و تقاضا قیمت کارشناسی پایه مزایده به مبلغ 154.934.400 (یکصد پنجاه چهار میلیون و نهصد سی چهار هزار و چهارصد ریال ) برآورد می گردد.

1- یک دستگاه کمپرسور دیزلی سیار (ساخت کارخانجات ماشین سازی اطلس کوپکو ایرپاور؛ شماره سریال M00129) - با حداقل قیمت پایه مزایده 350.000.000 (سیصد پنجاه میلیون ریال)

2- یک دستگاه دیزل ژنراتور ( ساخت شرکت ولوو پنتا ( آلمان ) ؛ شماره سریال 5301003183 ؛ 102 کیلووات ؛ 1500 دور - با حداقل قیمت پایه مزایده 300.000.000 (سیصد میلیون ریال)

نظریه نهایی کارشناسی

با عنایت به شرایط عرضه و تقاضا ؛ شرایط کنونی تجهیزات موجود ، حداقل قیمت ارزیابی شده جهت شروع پایه مزایده مبلغ 650.000.000 ( ششصد پنجاه میلیون ریال ) می باشد .

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی تاکستان –رحمانی

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی