مزایده یکدستگاه کمپرسور biben،کمپرسور dwmcopelant ،تانکر فلزی - آگهی 61443

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910461773800005
تاریخ صدور:1399/01/20
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کردکوی
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

(آگهی مزایده مرحله دوم)

نظر به اینکه محکوم علیه شرکت فرآوری و انجماد پای مرغ لگزیان  به موجب دادنامه شماره 980311 مورخه 1398/03/13 اداره کار وامور اجتماعی کردکوی و اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی کردکوی به پرداخت مبلغ 231/515/058 ریال بایت مطالبات کارگری در حق محکوم له خانم سیما منتظری بالاجاده فرزند درویشعلی  و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه اجرائی دولت محکوم گردیده است و محکوم له جهت اخذ مطالبات خود اموال آن شرکت را توقیف و پس از ارجاع امر به کارشناس دادگستری هر یک بصورت مجزا بشرح ذیل ارزیابی گردیده است. 1- یکدستگاه کمپرسور bibenسبز رنگ مستعمل بشماره سریال 566-2502-48 بمبلغ 69/500/000 ریال 2- کمپرسور dwmcopelant طوسی رنگ مستعمل با سریال 79833-2 بمبلغ 78/000/000 ریال 3- تانکر فلزی 12 هزار لیتری آبی رنگ با پایه یکدستگاه واقع در شهرک صنعتی امام خمینی کردکوی بمبلغ 48/500/000 ریال  که در مجموع قیمت کلیه اموال فوق بمبلغ 196/000/000 ریال ارزیابی نموده است و به مزایده گذارده می شود که با توجه به درخواست خواهان و اقدامات انجام شده از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد طالبین خرید می توانند پیشنهادات خود را در جلسه مزایده ارائه دهند. مکان :اجرای احکام مدنی دادگستری کردکوی زمان:مورخه :  1399/02/13 ساعت 9 الی 10  1 - مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع می شود و برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ را درجلسه پیشنهاد دهد 2- مزایده با حضورنماینده اجرای احکام مدنی و نماینده دادسرای شهرستان کردکوی صورت خواهد گرفت . 3-برنده مزایده میبایست 10% مبلغ مورد خرید را نقداً بشماره حساب سپرده دادگستری کردکوی واریز نماید در صورتیکه الباقی مبلغ به میزان 90% را طی یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نکند مبلغ ده درصد پرداختی وی با توجه به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به نفع دولت ضبط خواهد شد . 4- طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از اجرای مزایده به هماهنگی این اجرا از مال مورد نظر بازدید نمایند . 5 – انتقال مال پس از تشریفات قانونی و تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادر کننده دادنامه صورت خواهد گرفت . رمضانعلی موجرلو- مدیر دفتر شعبه اوّل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کردکوی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی