مزایده انواع میلگرد سایز 16 آجدار - آگهی 61440

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463548500038
تاریخ صدور:1398/10/29
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش زارچ
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه 980178 اجرای احکام مدنی زارچ ،اجرائیه شماره 9810423548100082 مورخ 1398/09/11صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش زارچ ،محکوم علیه شرکت تولیدی زرسرام یزد به پرداخت مبلغ 196،840،084 ریال بابت محکوم در حق محکوم لها خانم فهیمه حاجی داود رضاگان فرزند عدنان ومبلغ 1،000،000 ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت محکوم میباشد که به موجب محکومیت مذکورمحکوم علیها اموالی جهت ادای محکوم علیه معرفی نموده که پس از توقیف توسط کارشناس رسمی بدین شرح ارزیابی گردیده است :انواع میلگرد سایز 16 آجدار که هم بصورت بندیل 12 متری و هم بصورت قطعاتی دیگر در محوطه باز شرکت فوق الذکر نگهداری می گردد وبا توجه به وضعیت موجود و زنگ زدگی سطحی میلگرد های موصوف بدلیل نگهداری در فضای باز ودر معرض عوامل تاثیرگذار بیرونی وبا در نظر گرفتن عوامل موثر در قیمت گذاری (قیمت خرید عمده فعلی در بازار،زنگ زدگی و...) میلگردهای سایز16 و 12 متری آجدار به میزان 7000 کیلو گرم وبه قرار هر کیلو 41/800 ریال و جمعاً به مبلغ 292،600،000ریال ارزیابی گردیده و نظریه کارشناسی پس از ابلاغ به طرفین از اعتراض مصون مانده است ،و جهت ادای دین محکوم علیه در تاریخ 1398/11/19روزصبح شنبه از ساعت9الی 10 ازطریق مزایده نوبت اول در اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش زارچ به فروش میرسد طالبین میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر هر روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در اجرای احکام حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید ، تقاضای کتبی خود را بهمراه مبلغ پیشنهادی و تودیع 10%از کل مبلغ پیشنهادی به حساب 2171295856007 نزد بانک ملی شعبه زارچ و فیش آن را ضمیمه درخواست نموده و تا قبل از مزایده در پاکت دربسته تحویل این اجرا نمایند و رسید دریافت کنند بدیهی است مزایده از قیمت کارشناسی آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد ضمنا" به تقاضایی که فاقد فیش 10% سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکتها باز و قرائت خواهد شد حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع میباشد.

 جواد اقبالی زارچ -مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش زارچ

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی