مزایده یکدستگاه بسته بندی شرینگ پک دارای تابلو برق،جک پنوماتیک پرس زن - آگهی 61438

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462884500121
تاریخ صدور:1398/10/29
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسلامشهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

«آگهی مزایده »

 در پرونده ی کلاسه 981927/8 اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر محکوم علیه شرکت یاس  پروتئین خاورمیانه محکوم است به  به پرداخت مبلغ 353/762/884 ریال محکوم به در حق محکوم له سید مهدی حسینی فرزند سید محمود  و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح ذیل است:

شرح نظر کارشناسی:

حسب دستور آن مقام محترم قضایی در خصوص انتخاب اینجانب بعنوان کارشناس جهت کارشناسی و تعیین قیمت پایه مزایده مربوط به پرونده 981927 آن دادگاه محترم ، اینجانب در مورخه 1398/10/02 با هدایت و در معیت محکوم له به محل کارشناسی واقع در اسلامشر-میدان نماز- شهرک صنعتی ایرین –خیابان ابراهیمی-کوچه صنایع-پلاک 1-واحد یاس پروتین خاورمیانه مراجعه و در حضور مسئولین شرکت نسبت به بازدید و بررسی اقلام توقیفی مطابق  صورتجلسه  توقیف اموال مورخ 1398/09/26 اقدام گردید ، النهایه قیمت پایه مزایده کارشناسی تجهیزایت با لحاظ وضعیت بازار کاربری ،مدل ، سال ساخت و سایر عوامل دخیل در کارشناسی به شرح ذیل تقدیم می گردد:

    یکدستگاه بسته بندی شرینگ پک  تونلی ، عرض 90 ، طول 3 متر ، ساخت ایران ، فاقد پلاک نام سازنده و فاقد پلاک مشخصات فنی ، دارای کانواریر زنجیری مجهزه به الکتروگیربکس موتوژن به شماره سریال 1096، الکترموتور تونل سه فاز و ساخت موتوژن 37/0 سال ساخت 1389 و شماره سریال 1120 ، دارای تابلو برق، جک پنوماتیک پرس زن ساخت جک سازی پارس به شماره سریال 98475 ، بدون جک جلوبر ، دارای دو عدد فن انتهای خنک کن ، دستگاه بسیار کم کارکرد و در حد نو به رنگ آبی کاربنی ، در وضعیت متوقف و آماده بکار   

دستگاه فوق به ارزش 220/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

خریدار می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی را طی یک فقره چک تضمین شده بانکی به همراه داشته باشد. 1-  مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. 2- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. 3- هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک، از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 98/11/15  از ساعت 9/00 الی 10/00 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست بحساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید. اسماعیل بدرلو-دادورزشعبه یک دادگستری اسلامشهر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی