مزایده دستگاه دو سر قطع کن،دستگاه رام گردون هفت تیغ و دو تیغ - آگهی 61434

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461821800064
تاریخ صدور:1398/10/29

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستارا

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی
آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول

نظر به اینکه در پرونده اجرائی به کلاسه 95099804046000575 به شماره بایگانی980817 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستارا و در راستای اجرای نیابت بشماره 1398007000363639 اموال به مشخصات ذیل بنام آقای کیهان عظمت توقیف و ارزیابی گردیده است، لهذا در اجرای مواد 137 و 140 قانون اجرای احکام مدنی در جهت تادیه محکوم به در حق آقای شهاب عبادی اموال موصوف در تاریخ 98/11/14 ساعت 11/30 صبح در دفتر شعبه چهارم اجرای اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر آستارا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید، قیمت فروش پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد، ده درصد مبلغ پیشنهادی از برنده مزایده فی المجلس اخذ و مشارالیه مکلف است ظرف مدت یکماه نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام در غیر اینصورت ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان می توانند در صورت تمایل 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر شعبه مراجعه تا موجبات بازدید مورد مزایده فراهم گردد.

مشخصات اموال موضوع فروش:

مطابق نظریه هیات کارشناسی مورخ 98/10/07 اموال مورد مزایده دستگاه وتجهیزات چوب بری میباشد که برابر نظریه کارشناسی بحث شده به شرح ذیل برآورد قیمت شده است :

1- دستگاه دو سر قطع کن متحرک 300/000/000 ریال 2- دستگاه رام گردون هفت تیغ الماس 680/000/000 ریال 3- دستگاه رام گردون دوتیغ متحرک 290/000/000 ریال که با اعلام کارشناسان روی هرسه دستگاه عمل تست انجام گردیده وسالم میباشد

ارزش اموال مذکور که توسط کارشناس دادگستری برآورد شده و قیمت پایه محسوب می گردد.

*لازم به ذکر است که کلیه هزینه های نقل و انتقال امتیازات مورد مزایده بر عهده خریدار خواهد بود.
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستارا - امین جوینده

آستارا – بلوار جمهوری - دادگستری شهرستان آستارا - کدپستی 41891867514 - تلفن 60-01825213059– وب سایت www.dadgil.ir

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی