مزایده شاسی ایسوزو مدل 1384 - آگهی 61428

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده
بدینوسیله به اطلاع می رساند سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان در نظر دارد براساس مجوز اخذ شده، ماشین آلات ذیل را از طریق مزایده واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مزایده مذکور با شماره 1098050308000003 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس  www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
1- شاسی ایسوزو به شماره انتظامی ایران 18-134 ع 63 مدل 1384
توضیحات:
- متقاضیان می بایست تا ساعت 13 مورخه 98.11.10 نسبت به تحویل اصل سپرده شرکت در مناقصه فیش واریزی ضمانت نامه اسناد خزانه به دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند به آدرس همدان میدان  عاشورا، بلوار ملت، خیابان امداد نمایند
- سازمان مدیریت پسماند شهرداری همدان در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است
- کلیه هزینه های درج آگهی و کارشناسی های مربوطه به عهده برندگان می باشد 
- زمان انتشار آگهی در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح مورخه 98.10.30
- زمان دریافت اسناد مزایده و ثبت قیمت پیشنهادی در سامانه ستاد: از ساعت 8 صبح مورخه 98.11.1 لغایت ساعت 19 مورخه 98.11.10 
- تاریخ بازگشایی اسناد مزایده: مورخه 98.11.12

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی