مزایده زونکن های مقوایی از رده خارج - آگهی 61363

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 91149 
نام دستگاه مزایده گزار: دانشگاه پیام نور استان 
شماره مزایده: 1098091149000013
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع: 48820
عنوان مزایده : فروش زونکن های مقوایی از رده خارج ستاد پیام نور استان اصفهان 
مهلت بازدید از تاریخ  98.11.29 تا تاریخ 98.11.8 روزانه از ساعت 8 تا ساعت 15:30
توضیحات: فروش زونکن های مقوایی از رده خارج ستاد پیام نور استان اصفهان 
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.10.29 ساعت 8:30 تا تاریخ 98.11.10 ساعت 15:30 
زمان بازگشایی تاریخ  98.11.12 ساعت 9 
زمان اعلام برنده تاریخ 98.11.12 ساعت 10
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
 آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد 
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مدیر فروش 
شماره تماس:03132608032
نمابر:03132608032
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد):  WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی