مزایده یک دستگاه ماشین لباسشویی 20کیلویی،لوازم جانبی شامل لوله واتصالات - آگهی 61353

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464581200084
تاریخ صدور:1398/10/29
شعبه صادر کننده:شعبه پنجم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

در خصوص پرونده اجرائی کلاسه 980690 بر له آقا / خانم میثم سرتیپی و بر علیه آقای / خانم مهدی حسن نژاد امجدی به خواسته مطالبه مبلغ.304180000 ریال از بابت اصل خواسته و با عنایت به عدم پرداخت دین، اموال محکوم علیه توقیف دین از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 98/11/12روز شنبه از ساعت 12 الی13ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در تبریز چهارراه لاله مجتمع قضایی شهید قدوسی بفروش خواهد رسید مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی یک ماه فرصت داده می شود برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.       

  1) یک دستگاه ماشین لباسشویی 20کیلویی ساخت ایران شرکت بهرامی بدنه استیل ومستعمل وتک فاز به ارزش 15.000.000ریال میباشد 2)مت 60.000.000 تعیین میگردد 4/لوازم جانبی شامل لوله واتصالات 20.000.000تعیین میگردد جمع کل ارزیابی 185.000.000میباشد.
دادورز شعبه پنجم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز - محمد ایمانی گلوجه

استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز- چهارراه لاله- اول خیابان شهید زبردست- مجتمع شورای حل اختلاف شهید قدوسی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی