مزایده ماشین خمیر گیری،دستگاه تنور گردان لواش پزی،ماشین سه کاره چانه زنی،یخچال - آگهی 61351

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466523500299
تاریخ صدور:1398/10/29

شعبه صادر کننده:شعبه پنجم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهـی مـزایـده امـوال منقـول (نوبـت اول )

درخصوص پرونده اجرایی کلاسه 981131شعبه پنجم اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز ، محکوم له: علی خیالی شیشوان فرزند جعفر و محکوم علیه: اصغر زینالی فرزند عیوضعلی به محکومیت پرداخت مبلغ 1/433/533/476ریال از بابت محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 71/676/673ریال بعنوان نیم عشردولتی درحق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه اموال منقولی (وسایل متعلق به نانوایی ) متعلق به محکوم علیه ، توقیف و پس از ارزیابی وطی مراحل قانونی در تاریخ 1398/11/27روز یکشنبه از ساعت 10 الی11 صبح از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در تبریز نرسیده به میدان اذربایجان مجتمع قضای شهید قاضی طباطبایی بفروش خواهد رسید، مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده می شود برنده مزایده به هر عنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند، پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.

آدرس اموال توقیفی :تبریز ، آخر خیابان طالقانی ، 10متری نبوت ، نانوایی گل گندم

مورد مزایده:

1- ماشین خمیر گیری به وزن حدودا 80گیلو گرم و با الکترو موتور 2اسب چینی مستعمل ودر حال کار مبلغ 42/000/000ریال

2-دستگاه تنور گردان لواش پزی با مارک کارخانه صنعتی گل گندم در حال کار با استهلاک زیاد و مدل قدیمی مبلغ 85/000/000ریال

3-ماشین سه کاره چانه زنی تمام استیل با مارک آذر یاپ مدل 2019و سریال 00437913050، و مبلغ 165/000/000ریال

4-یخچال آزمایش سفید رنگ نا سالم (بجای کمد استفاده می شود)فاقد کارایی یک عدد 500/000ریال

جمع چهاردیف 292/500/000ریال ارزیابی گردیده شده است.

دادورز شعبه 5 اجرای احکام مدنی دادگستری تبرز- عسگر تبریزی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی