مزایده مزایه جمع آوری پسماندهای خشک - آگهی 61334

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره : 23- 98 
شهرداری منطقه 22 در نظر دارد جمع آوری پسماندهای خشک سطح منطقه را از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت دو سال با مبلغ پایه کارشناسی 2.250.000.000 ریال به بخش خصوصی واگذار نماید.
نرخ اجاره برای سال دوم قرارداد براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه می گردد
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای گواهینامه معتبر پیمانکاری در رشته رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند یا رشته جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک صادره از حوزه معاونت خدمات شهری و م حیط زیست شهرداری تهران اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری یا سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و رعایت سقل مجاز منطقه ای جهت شرکت در در مزایده دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد  و ارائه پیشنهاد، ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی (روز انتشار آگهی نیز محاسبه می گردد) به آدرس: بزرگراه شهید خرازی (همت غرب)، ضلع شمال شهرک شهید باقری، ساختمان شماره یک شهرداری منطقه 22، واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.
مبلغ تضمین سپرده شرکت  در مزایده معادل 1.800.000.000 ریال بوده و به صورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری منطقه 22 مورد پذیرش می باشد. (ضمانتنامه بانکی از کلیه بانک های معتبر شعب تهران مورد پذیرش می باشد) بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد بوده و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمنا هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. مشروح شرایط در اسناد درج می باشد و شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکتهای لاک و مهر شده تحویل نمایند.
نظر به استقرار سیستم های مدیریتی IMS و HSE در منطقه 22 تعهد به اجرای ضوابط زیست محیطی، ایمنی، بهداشت شغلی و کیفیت خدمات از الزامات پروژه ها و خدمات می باشد.
آدرس  اینترنتی : http://region22.tehran.ir
روابط عمومی شهرداری منطقه 22

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی