مزایده شاسی آهنی و ورق کوبی باسکول وچهار عدد لودسل - آگهی 61327

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461998900034
تاریخ صدور:1398/10/28
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش کجور
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

 آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

در پرونده کلاسه 950067  اجرائی ارجائی شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه کجور محکوم علیه شرکت پارسیان ایرانیان با مدیریت آقای جلیل حمیدی با وکالت آقای ملک عبداللهی لاشک به موجب نیابت ارسالی از شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نوشهر محکوم است به پرداخت 214792000 ریال درحق محکوم له آقای سید عباس موسوی لاشکی با وکالت آقای حسین رضا پور ؛ که محکوم له در ازاء مطالبات خود اموال متعلق به محکوم علیه را با مشخصات مشروحه زیرمعرفی نموده تا ازمحل فروش آن مطالبات خود را وصول نمایدکه اموال تعرفه شده توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردید وجهت فروش به شرح زیر به مزایده گذاشته می شود علاقمندان می توانند در موعد مقرر در دفتر اجرای احکام مدنی این دادگاه حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایند .

مشخصات اموال توقیفی:

شاسی آهنی وورق کوبی باسکول فاقد سنسورهای اندازه گیری وچهار عدد لودسل مربوط به باسکول برند ZEMIC مدل  HM98-c3-30T   که مجموعا"به مبلغ 180000000(صدوهشتاد میلیون ریال) برآورد ومحاسبه گردید .

زمان برگزاری مزایده:  مزایده در مورخ 98/11/15 از ساعت 9الی 10صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کجور برگزارمی گردد.

مزایده از قیمت ارزیابی شده به عنوان قیمت پایه شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد ده درصد بهای مزایده  برابرماده 129 ق اجرای احکام مدنی نقداً و باقیمانده آن حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد ضمناً طالبین در صورت تمایل می توانند ظرف 5 روز قبل از موعد مقرر در این اجراحاضر تا ترتیب بازدید آنان از مال توقیفی داده شود.کلیه هزینه های متعلقه نیز بر عهده برنده مزایده می باشد.

دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کجور- مهدی بور

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی