مزایده تنور متحرک استیل،فرد مکن برنجی تک استیل،فرد مکن برنجی دو قلو استیل - آگهی 61314

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467416400128
تاریخ صدور:1398/10/29
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گچساران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بنام خدا

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

احتراما چون به موجب اجراییه شماره 980858 صادره از شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی گچساران محکوم علیه  شرکت دشت چغاده محکوم است به پرداخت مبلغ 60702/776 ریال در وجه محکوم له محسن شریفی پور و پرداخت مبلغ 700/000ریال  بابت حق الاجرا در حق صندوق دولت که محکوم علیه در راستای پرداخت بدهی خود اموال مشروحه زیر را بعنوان مال معرفی ، اموال مذکور توسط کارشناس خبره محلی ارزیابی و در مهلت مقرر نسبت به نظریه کارشناسی اعتراضی واصل نشده است.فلذا مقرر گریدیداموال موصوف در تاریخ 1398/11/13 راس ساعت 9 تا 10 بفروش برسد. متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده و با هماهنگی اجرای احکام مدنی از اموال مذکور بازدید بعمل آورد. برنده مزاید ه کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید/

1- فرد مکن برنجی دو قلو استیل قیمت تمام شده42/500/000ریال

2-تنور متحرک استیل قیمت تمام شده27/000/000ریال

3- فرد مکن برنجی تک استیل چهار شعله ای اجاق بالای فر39/000/000ریال

جمع کل108/500/000ریال

معصومی

 دفتر شعبه اول اجرای احکام دادگاه عمومی گچساران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی