مزایده انواع باطری و لاستیک  ،ضایعات آهن و آلومینیوم ،تجهیزات فشار قوی و..... - آگهی 61310

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم 
شماره 1098001132000003 (982/3)
شرکت برق منطقه ای غرب در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی فوق الذکر اقلام اسقاط شامل 7 گروه به شرح جدول ذیل ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شماره ثبت 1098001132000003  اقدام نمایند 
کلیه مراحل فرآیند برگزاری مزایده از دریافت تا تحویل اسناد مزایده جهت سایر مراحل مزایده ازاز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
لازم به ذکر است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند 
مقادیر مندرج در جدول زیر در شرایط مزایده درج گردیده است 

شرح مبلغ کل قیمت پایه 
کارشناسی ریال 
تضمین شرکت در فرایند 
مزایده ریا ل
انواع باطری و لاستیک  1.341.940.000 134.194.000
تجهیزات فشار قوی  148.720.000 14.872.000
فلز کاپ و بشکه  296.363.400 29.636.340
سیم آلومنییوم نمرات مختلف  18.360.000.000 1.836.000.000
ضایعات آهن و آلومینیوم  318.080.000 31.808.000
 اقلام سخت افزاری   142.650.000  14.265.000
 اقلام عمومی - اداری   212.600.000  21.260.000

الزامات 
متقاضیان گروه 4 سیم و گروه 5 فقط ضایعات آهن مطابق ضوابط قانونی می بایست فرم تعهدنامه پیوست اسناد مزایده مبنی بر تحویل سیم و آهن آلات ضایعاتی را به مرکز معتبر و صنایع ذوب فلزات دارای تایید سازمان صنعت و معدن و تجارت مهر و امضا و تحویل نمایند ه در غیر اینصورت پینشهاد انها رد خواهد گردید 
زمان بندی فرایند مزایده 
تاریخ انتشار آگهی مزایده در درگاه ستاد: روز یکشنبه 98.10.29 
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از طریق درگاه ستاد: از ساعت 9 روز 1شنبه تاریخ 98.10.29 
تاریخ بازدید از اقلام موضوع مزایده: از ساعت 9 روز 1شنبه تاریخ 98.10.29 تا ساعت 12 روز شنبه تاریخ 98.11.12
آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهادها از طریق درگاه ستاد: تا ساعت 15:30 روز شنبه 98.11.12
زمان گشایش پیشنهادها از طریق درگاه ستاد: ساعت 10:30 روز یکشنبه تاریخ 98.11.13
آخرین مهلت زمانی ارسال فیزیکی پاکت های الف و ب شامل پاک تضمین شرکت در فرایند مزایده و اسناد مزایده:  حداکثر تا ساعت 9 روز 1شنبه تاریخ 98.11.13
به پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده های مخدوش سپرده های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر ان و پیشنهادهای مالی فاقد امضا مشروط مخدوش ترتیب اثر داده نخواهدشد 

- آدرس و اطلاعات تماس مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر : شرکت برق منطقه ای غرب، واقع در کرمانشاه، 22 بهمن میدان گلایول، طبقه دوم، امور تدارکات و قراردادها تلفن 5-8232001-0833 داخلی 2238 و کارشناس قراردادها 38227249 اداره قراردادها داخلی 2085 و اداره انبارها 34306230-086 تماس حاصل نمایند 
مزایده گزار می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی توکن با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند 
مرکز پشتیبانی و راهبری ستاد: 41934-021
 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایت استانها www.setadiran.ir بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است 
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی