مزایده یک دستگاه پرکن دوغ تری بلوک 1/5 (یک و نیم ) لیتری - آگهی 61309

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467912500069
تاریخ صدور:1398/10/28
شعبه صادر کننده:واحد اجرای احکام مدنی شهرستان جهرم/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

آگهی مزایده نوبت اول

  اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان جهرم در نظر دارد در پرونده کلاسه 20/970521 وفق ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی  یک دستگاه پرکن دوغ تری بلوک 1/5 (یک و نیم ) لیتری با ظرفیت 1200 بطری در ساعت که فاقد پلاک مشخصات می باشد مستقر در شرکت شیدا لبن (فروغ ) به نمایندگی آقای عنایت اله نکویی مدیر عامل شرکت مزبور به آدرس جهرم  شرکت صنعتی در برابر مطالبات خانم الهه گلکار به َمزایده و فروش بگذارد، که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری دستگاه مزبور در زمان بازدید و معاینه فنی به علت قطع برق آن کارگاه موفق به آزمایش آن دستگاه نشده لکن با تماس تلفنی با مسئول فنی کارگاه و اظهارات فنی کارگاه قسمتی از دستگاه معیوب است لذا با در نظر داشتن جمیع جهات موثر در قیمت گذاری از جمله عادله روز قدمت و استهلاک دستگاه و هزینه های لازم جهت تعمیرات  و سایر عوامل تاثیر گذار در ارزیابی با تمام تجهیزات متصله و متعلقات مربوطه به مبلغ 280/000/000 ریال  ( دوسیت و هشتاد میلیون ریال ) ارزیابی و براورد گردیده است لذا جلسه مزایده روز یک شنبه مورخ  1398/11/20 ساعت 9:00 الی 10:00 صبح در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان جهرم برگزار می گردد. متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک بازدید سپس پیشنهاد خود را در روز مزایده در پاکت سربسته به این شعبه تحویل نمایند. برنده مزایده می بایست مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی را نقداً فی المجلس روز مزایده در وقت اداری به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی پرداخت نماید و 90 درصد مابقی را نهایتاً ظرف بیست روز از تاریخ مزایده به همان حساب تودیع و رسید ان را تحویل دفتر شعبه نمایند. در غیر اینصورت مبلغ پرداختی وفق مقررات ضبط خواهد شد./

محمد حسین پورجهرمی

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان جهرم

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی