مزایده یک سرویس کابینت گلاس براق mdf - آگهی 61290

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461741100012
تاریخ صدور:1398/10/28

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان بندر ترکمن

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
((آگهی مزایده مرحله اول اموال منقول))

سلام علیکم

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 980685 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان بندرترکمن محکوم علیه سخید پنق فرزند ایوب بنشانی بندرترکمن خیابان خیابان پاسداران3 کوچه دوم سمت چپ کوچه بهار ساختمان کرم سنگ کاری محکوم است به پرداخت مبلغ 30/691/375 ریال بابت اصل و وغیره در حق محکوم له سعید رسولی فرزندآیت اله و نیزمبلغ 1/500/000 بابت نیم عشر دولتی در حق دولت مدیون می باشد که اموال بشرح ذیل توقیف و طبق نظریه کارشناسی از طریق مزایده به فروش می رسد.

((توصیف اجمالی اموال درراستای ماده 138 قانون ا.ا.م براساس نظریه کارشناس محترم))

1- یک سرویس کابینت گلاس براق mdf به ارزش 000/000/72ریال

((ارزش کل اموال))-----((ارزش کل بمبلغ 000/000 /72 ریال تعیین گردیده))

((شرایط و زمان و مکان مزایده))

1.مزایده در روزیک شنبه مورخ 27/11/98ساعت 10الی11دراجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن انجام میپذیرد.

2.برنده مزایده کسی میباشد که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید.3.مبلغ پایه براساس قیمت کارشناسی شده شروع می شود.

4.طالبین شرکت در مزایده 5روز قبل از زمان مزایده با هماهنگی این اجراء می توانند از اموال موصوف بازدید و با روئیت اموال در مزایده شرکت نمایند.5.برنده مزایده می بایست10%مبلغ مورد پیشنهاد را نقداً به حساب سپرده شورای حل اختلاف واریز و مابقی آن را ظرف یکماه از تاریخ اجرای مزایدهبه حساب سپرده شورای حل اختلاف و فیش واریزی را به دایره اجرا تحویل نمایند در غیر اینصورت وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس از کسر هزینه های اجرائی به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید خواهد شد .

6. تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد بود در صورت عدم تائید صحت مزایده این اجراء مسئولیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد . 7. این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی در یک نوبت در یک از جراید کثیر الانتشار درج می گردد .8. این مزایده با حضور نماینده محترم دادستان صورت می پذیرد .

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی