مزایده یکدستگاه خودرو کشنده فاو مدل 1394 و تانکر حمل اسید - آگهی 61284

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462669600130
تاریخ صدور:1398/10/28
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان نظرآباد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول(نوبت اول)

در پرونده  اجرایی  به شماره 981103 اموالی  با مشخصات ذیل از محکوم علیه  توقیف و قیمت  آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری  ارزیابی و بشرح زیر به مزایده گذاشته میشود:

اموال توقیفی مورد مزایده عبارت است از :

یکدستگاه خودرو کشنده فاو به پلاک انتظامی ایران55- 217ع25 مدل 1394 به مالکیت محکوم علیه آقای اصغر کربلایی ، تانکر حمل اسید ، با تیغه ماموت ، مدل 1386 ، به شماره سریال 84067981tk سه محور به طول 13.60 با تانکر دست ساز به حدود 10 متر طول و به ظرفیت 23 تن ، کشنده سفید رنگ ساخت کارخانه سیباموتور به شماره شاسی fdt01634  و شماره موتور  52537724  که از تاریخ 98/3/13 در توقیف میباشد. قیمت پایه مزایده با وصف اینکه هزینه های ترخیص و تعویض پلاک و انتقال سند بعهده خریدار میباشد بمیزان 8.120.000.000 ریال میباشد.

اموال توقیفی با قیمت پایه بشرح فوق از طریق اجرای احکام مدنی در مورخ 1398/11/20 راس ساعت 9  در  محل دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد به فروش خواهد رسید. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده می باشند،می توانند5 روز قبل از روز معین مزایده اموالی را که آگهی گردیده ملاحظه نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.

برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس و الباقی را طبق مهلتی که در روز مزایده تعیین خواهد شد پرداخت نماید که مهلت مذکور از  یک ماه تجاوز نخواهد کرد. (متقاضیان خرید درروز مزایده بایستی مبلغ 10% را نقدا و یا در حساب بانک ملی بهمراه داشته باشند درغیراینصورت از شمار خریداران خارج میگردند )

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد

حسین پور

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی