مزایده درختان ریشه کن و سیل آورده - آگهی 61239

منقضی شده
شرح آگهی :

شرح آگهی 1
 آگهی مزایده عمومی  
FRW103 نوبت دوم 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان سیل آورده در منطقه ملاخیل قطعه 34 سری 4 بخش نکا- ظالم رود واقع در محدوده اداره  منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا به حجم 25/712  متر مکعب چوب آلات صنعتی و به حجم 33/842  متر مکعب چوب آلات هیزمی اقدام نماید
علاقه مندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز 3شنبه مورخ 98.11.1 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند
اخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز 1شنبه 98.11.6 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز 2شنبه مورخ 98.11.7 می باشد
3- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 35.000.000 ریال به شماره حساب ir460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ایین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم 105/0 frw تهیه و ارائه گردد
3- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است
4- سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد
5- محل دریافت تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری به نشانی ساری انتهای بلوار پاسداران با کد پستی 48158-95369 میباشد
شرح آگهی 2
 آگهی مزایده عمومی  
FRW103 نوبت دوم
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان رشته کن و سیل آورده در مسیر رودخانه روستای کلورد کچک واقع در قطعه 32 سری 2 بخش 4 طرح جنگلداری نکا- ظالم رود واقع در محدوده  اداره  منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا به حجم 180/48   متر مکعب چوب آلات صنعتی و به حجم 3/00  متر مکعب چوب آلات هیزمی اقدام نماید
علاقه مندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز 1شنبه مورخ 98.11.1 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند
اخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز 1شنبه 98.11.6 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز 2شنبه مورخ 98.11.7 می باشد 
3- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 100.000.000 ریال به شماره حساب ir460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ایین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم 105/0 frw تهیه و ارائه گردد
3- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است 
4- سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد 
5- محل دریافت تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری به نشانی ساری انتهای بلوار پاسداران با کد پستی 48158-95369 میباشد
شرح آگهی 3 : 
 آگهی مزایده عمومی  
FRW103 نوبت دوم 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان ریشه کن سیل آورده در مسیر رودخانه اوسا سری 2 دارابکلا واقع در محدوده اداره منابع   طبیعی و آبخیزداری شهرستان میاندرود به حجم 61/881  متر مکعب چوب آلات صنعتی و به حجم 23/331  متر مکعب چوب آلات هیزمی اقدام نماید
علاقه مندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز 3شنبه مورخ 98.11.1 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند
اخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 13 روز 1شنبه 98.11.6 و گشایش پیشنهادها در ساعت 9 صبح روز 2شنبه مورخ 98.11.7 می باشد 
3- تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000 ریال به شماره حساب ir460100004053042107550584 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ایین نامه تضمین برای معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم 105/0 frw تهیه و ارائه گردد
3- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است 
4- سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد 
5- محل دریافت تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ساری به نشانی ساری انتهای بلوار پاسداران با کد پستی 48158-95369 میباشد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی