مزایده 2 دستگاه خودروی سواری - آگهی 61225

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
فروش خودروهای سواری 
شماره 30717 مورخ 98.10.22
چاپ دوم 
 اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد 2 دستگاه خودروی سواری قابل تبدیل به پلاک شخصی را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و شماره مزایده 1098004038000001 (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به فروش برساند.
1- دستگاه مزایده گزارش اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
2. موضوع مزایده : فروش 2 دستگاه خودروی سواری قابل تبدیل به پلاک شخصی
3. تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مزایده الف) مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی 98.10.28  لغایت مورخ 98.11.12
ب) مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری مورخ 98.11.12
ج) زمان گشایش پاکات اسناد مزایده روز یکشنبه مورخ 98.11.13 در محل سالن جلسات
د) زمان بازدید از خودروها ساعت 8 صبح لغایت 13:30  از تاریخ 98.10.28 لغایت 98.11.12 به جز ایام تعطیل
4. نشانی تحویل اسناد مزایده: اصفهان - خیابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقی بازار هنر - اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان (تلفن تماس: 322228890)
5. نوع تضمین قابل قبول شرکت در مزایده : الف) سپرده واریز به شبای شماره 780100004061030607670085  تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزی
ب) ضمانتنامه معتبر بانکی
6. مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد. متن این مزایده در پایگاه اینترنتی
www . nosazimadaresisf . ir و lets. mporg . ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www . setadiran . ir انجام خواهد شد و مزایده گران محترم بایستی علاوه بر ارسال اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد ایران فیزیک استاد و پاکات مزایده (شامل پاکت الف، ب و ج) را به شرح گفته شده در اسناد مزایده یک روز قبل از تاریخ بازگشایی پاکات مزایده تحویل دبیرخانه این اداره کل نمایند.
اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی