مزایده یکدستگاه خودرو وانت پیکان مدل 1389 - آگهی 61216

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463486800091
تاریخ صدور:1398/10/28
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان سیرجان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

احتراما نظر به اینکه در پرونده شماره  981656 اجرای احکام مدنی محکوم علیه  شرکت تعاونی همیار دهیار یهای  بخش زیدآباد  محکوم به پرداخت نفقه به مبلغ  171/553/470 ریال  (علی الحساب) در حق محکوم له ابوذر خالقی نژاد  محکوم گردیده محکوم له یکدستگاه خودرو وانت پیکان  به شماره انتظامی 361 ب 77-------75  به رنگ سفید  به شماره شاسی 160353 مدل 1389 نوع سوخت بنزین  تعداد محور دو  و تعداد سیلندر  چهار  معرفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 210/000/000  ریال  تعیین قیمت شده مال معرفی شده در روزدو شنبه به تاریخ 1398/11/14 ساعت 11ظهر ازطریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش میرسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبرنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ تادرصورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی ما بقی به حساب درآمدهای دولت واریز میگردد متقاضیان میتوانند پس از بازدید از خودرو واقع در پارکینگ پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش 10% مبلغ پیشنهادی (که باید شماره حساب سپرده دادگستری 2171293825007 نزد بانک ملی واریز گردد) داخل پاکت دربسته حداکثر تا قبل از زمان برگزاری مزایده ازطریق پست سفارشی به این اجرا ارسال یا تحویل دفتر اجرای احکام شوراها نمایند وروی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه 1398/11/14 روز دوشنبه میباشد و در صورت برنده شدن و انصراف. 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط می شود مزایده درصورت عدم حضور شرکت کننده تجدید میگردد./.

عباسلو-----مدیر اجرای احکام شورا  سیرجان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی