مزایده هرس درختان و قطع اشجار و واگذاری چوب حاصل - آگهی 61202

منقضی شده
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم
شهرداری احمدآباد مستوفی در نظر دارد براساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها و آیین نامه قانون برگزاری مناقصات به شماره 130890 مورخ 98.11.17 نسبت به برگزاری مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید.
عنوان: مزایده هرس درختان و قطع اشجار و واگذاری چوب های حاصل 
سپرده شرکت در مزایده (ریال): 100.000.000 
از کلیه اشخاص و شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده و ارائه پیشنهاد ظرف مدت ده روز پس از درج اگهی نوبت دوم با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی به نشانی احمدآباد مستوفی نبش تقاطع بلوار شهید ابوالقاسم و خیابان ولیعصر عج پلاک 80 ساختمان مرکزی شهرداری واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. تلفن تماس 5-56718290 داخلی 213
توضیحات:
1- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
2- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد
3- هزینه خرید اسناد مزایده 500.000 ریال می باشد.
4- سپرده شرکت در مزایده صرفا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز به حساب سپرده شهرداری مورد قبول می باشد 
4- سایر موارد در اسناد مزایده قید گردیده است.
مجید شاهرودی - سرپرست شهرداری احمد آباد مستوفی
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی