مزایده زغال و هیزم (چوب بلوط)  - آگهی 61190

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده زغال و هیزم (چوب بلوط) 
نوبت دوم
بدینوسیله به اطلاع می رساند اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد هیزم و زغال جنگلی موجود در شهرستانهای استان را از طریق مزایده به فروش برساند.لذا متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده در سایت setadiran.ir ثبت نام نمایند. 
ضمنا متقاضیان می توانند جهت اطلاعات بیشتر به امور قراردادهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده: 
- تضمین شرکت در مزایده براساس مبلغ مشخص شده در سامانه ستاد الف- ضمانت نامه بانکی ب- واریز وجه نقد به حساب اعلام شده در سامانه ستاد (پس از ثبت نام ارائه اصل ضمانت نامه بانکی و فیش واریزی به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری الزامی است 
- تحویل هیزم و زغال واقع در انبار اداره منابع طبیعی شهرستانها و بخش های تابعه می باشند 
- هزینه بارگیری و حمل و نقل و... به عهده برنده مزایده می باشد 
- برنده مزایده موظف است مبلغ پیشنهادی را ظرف مدت 10 روز به حساب اداره منابع طبیعی و آبخیزداری واریز و فیش آن را تحویل نماید. ضمنا مدت تخلیه کلیه مواد مکشوفه پس از اعلام برنده 10 روز می باشد. پس از اتمام مهلت مذکور این اداره کل تعهدی در قبال تحویل چوب و زغالهای فوق را نخواهند داشت 
- در صورت انصراف نفر اول سپرده وی به نفع دولت ضبط و نفر دوم برنده اعلام می گردد. در صورت انصراف نفر دوم ضمانت نامه وی نیز ضبط و مزایده تجدید می شود 
- بازدید از زغال و چوب مربوطه در زمان اداری و در تاریخ های درج شده در سامانه ستاد بلامانع می باشد 
- مبلغ پایه و مبلغ ضمانت نامه در سامانه ستاد درج شده است 
- زمان بارگذاری اسناد در سامانه ستاد از تاریخ 98.10.29 می باشد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی