مزایده بلبرینگ گیربکس بنز ، ایل پمپ موتور 911 ، بلبرینگ ولاستیک گاردن و... - آگهی 61180

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468852800024
تاریخ صدور:1398/10/24
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان اقلید
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده

نظر به اینکه طبق دادنامه 9809978850600173مورخ 1398/03/20  صادره از  شعبه اول   شورای حل اختلاف اقلید  محکوم علیه ثانی رحیمی فرزند صمد محکوم به پرداخت مبلغ پنجهاه میلیون ریال اصل خواسته ومیبلغ  دو میلیون وهشتصد هزار ریال حق الوکاله وکیل ومبلغ یک میلیون وهفتصدو پانزده هزار ریال هزیننه دادرسی ومبلغ یازده میلیون ودویست وشصت وسه هزار ریال خسارت تاخیر تادیه در حق سلمان شبانی کردشولی فرزند علی آقا با وکالت خانم سمیه کاظمی ومبلغ دو میلیون وپانصد هزار ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت جمعاً به مبلغ شصت وهشت میلیون ودویست وهفتادوهشت  هزار ریال گردیده است   که محکوم علیه جهت پرداخت بدهی خود اموال خود را  شامل لوازم وقطعات یدکی معرفی نموده است که  طبق نظریه کارشناس خبره محلی به شماره 129مورخ 1398/08/12به شرح ذیل 1- بلبرینگ گیربکس بنز (nup314fa) طرح 6 عددد مبلغ 30/000/000 ریال -2- بلبرینگ 32220 چرخ عقب ده چرخ (koyo) اصل یک عدد مبلغ 6/000/000 ریال -3- بلبرینگ ولاستیک گاردن بنز جدید ترکیه ای یک عدد مبلغ 2/750/000  ریال -4- رینگ موتور بنز تعمیر دوم (gotse) یک دست مبلغ 10/000/000 ریال 6- دیسک کلاچ ایسو زو 6 تن عظام یک عدد مبلغ 6/500/000 ریال -7- ایل پمپ موتور 911 ( veber) یک عدد مبلغ 6/000/000 ریال  وجمع کل  شصت ونه میلیون ودویست وپنجاه هزارریال  ارزیابی وقیمت گذاری شده است لذا اموال مذکور بابت محکوم به وسایر هزینه های اجرایی  برای نوبت دوم  به مزایده گذاشته می شود ،مزایده از قیمت ارزیابی شروع شده وشخص یا اشخاصی برنده مزایده خواهند بود که بالاترین قیمت را ارائه نمایند ،10 درصد مبلغ مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ ونامبرده مکلف است مابقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق دادگستری واریز نمایند در غیر این صورت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد.  

محل برگزاری مزایده دفتر اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختلاف اقلید وتاریخ آن از روز شنبه مورخ 1398/10/28شروع ومزایده روزدوشنبه مورخ 1398/11/28ساعت 10 صبح می باشد متقاضیان می توانند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی محکوم علیه  ازاموال  مورد مزایده واقع دراقلید حسین آباد مغازه لوازم یدکی رحیمی  بازدید نمایند ودر روز مزایده شرکت نمایند .

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی