مزایده یک دستگاه کانکس ،یک دستگاه پرینتر hp ،دو دستگاه کولر و.... - آگهی 61177

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467086500021
تاریخ صدور:1398/10/24
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان شهرستان اهواز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

در راستای اجرای پرونده اجرایی کلاسه ی 980212 شعبه ی سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری اهواز موضوع محکومیت محکومٌ علیها شرکت میثاق بتن اهواز به پرداخت مبلغ 94/547/182 ریال در حق محکومٌ له آقای کریم عبودی و مبلغ ریال 1/800/000 هزینه ی اجرایی در حق دولت،این دایره در نظر دارد اموال توقیفی از محکومٌ علیه را به شرح ذیل که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده از طریق مزایده به فروش بگذارد.با توجه به اینکه نظریه کارشناس به طرفین پرونده ابلاغ گردیده و در موعد مقرر قانونی هیچگونه اعتراضی در اینخصوص به اجرای احکام تقدیم نشده، لذا وقت مزایده برای روز دوشنبه مورخ 1398/11/14 ساعت 12 ظهر تعیین میگردد.علاقمندان به شرکت در مزایده میتوانند در تاریخ و ساعت مقرر فوق در محل شعبه ی سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری اهواز واقع در خرمکوشک ابتدای نیوساید مجتمع قضایی شهید تندگویان حضور به هم رسانند.قیمت پایه مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و برنده ی مزایده کسی است که بالاترین قیمت خرید را پیشنهاد نماید،در این صورت برنده ی مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به دایره ی اجرای احکام حقوقی تقدیم نماید.بدیهی است با توجه به عدم مشخص بودن مبلغ نهایی مزایده هر یک از شرکت کنندگان در مزایده می بایست حداقل ده درصد مبلغ کارشناسی را طی یک فقره چک تضمین شده ی بانکی به همراه داشته باشند تا در صورت برنده شدن چک مزبور را به صورت علی الحساب به اجرای احکام حقوقی تحویل نمایند.اشخاص متقاضی شرکت در مزایده، میتوانند در مدت 5 روز قبل از روزی که برای فروش تعیین شده اموال آگهی شده را واقع در اهواز شهرک دانشگاه شهید چمران ملاحظه نمایند.

اموال مورد نظر عبارتند از:

1-یک دستگاه کانکس 6 متری مستعمل به قیمت 38/000/000 ریال

2-دو دستگاه کولر پنجره ای اوجنرال 18000 مستعمل هرکدام به مبلغ 18/000/000 ریال.جمعاً به مبلغ 36/000/000 ریال.

3-یک دستگاه یخجال امرسان 5 فوت مستعمل به قیمت 6/000/000 ریال.

4-یک دستگاه پرینتر hp لیزر جت مستعمل 15/000/000 ریال

آلبوشوکه-مدیر شعبه ی سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی