مزایده اتومبیل وانت پیکان 1600 مدل 1390 - آگهی 61160

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462626600164
تاریخ صدور:1398/10/26
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان اشتهارد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه فوق اجراییه صادره از این دادگاه محکوم له  نقی آهنگی  علیه  علی رحیمی طاهونه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 348/553/901 ریال بابت محکوم به  درحق محکوم له و پرداخت مبلغ 17/427/695 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموال منقول محکوم علیه بشرح ذیل به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1398/11/13 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه اشتهارد بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی ( تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی مدیر اجرا تعیین می گردد وحداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. ضمناً طالبین می توانند ظرف 5روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند./اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

1- اتومبیل وانت پیکان 1600 با رنگ سفید مدل 1390 با شماره 33 ایران  226  ی  32  اطاق جلو و اطاق بار سالم و فابریک  چراغ های جلو و عقب سالم  سپرهای جلو و عقب سالم شیشه های کابین جلو شکستگی ندارد  لاستیک های جلو و عقب 40% دارد  با عنایت به قیمت روز  و بهای اتومبیل  با شرایط و وضعیت و ملاحظه جمیع جهات قیمت پایه به مبلغ 230/000/000 ریال معادب بیست و سه میلیون تومان

دادورز اجرای احکام شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان اشتهارد

مهدی فرحناکی

استان البرز - شهرستان اشتهارد - بلوار آیت اله خامنه ای - نرسیده به میدان بسیج - روبروی بانک ملت - طبقه فوقانی دارائی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی