مزایده کامپیوتر pc کیس،مانیتور سامسونگ،ماوس و کیبورد و پرینتر و... - آگهی 61157

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460161200089
تاریخ صدور:1398/10/26
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مجتمع شماره شش شورای حل اختلاف شهر تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آکهی مزایده اموال منقول و غیر منقول

به موجب اجراییه صادره از شعبه 261 بشماره دادنامه 970753  موضوع پرونده اجرایی به کلاسه  98/339/ش/ج  اجرای احکام مجتمع شماره 6 شورای حل اختلاف تهران له نادر قاسمی مرنه  علیه حمید حیدری دیزج  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 140/736/107  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6/786/805  ریال بابت نیم عشر دولتی، (بدون احتساب هزینه کارشناسی)علیهذی محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه را بشرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف  ، تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستاارزیابی اموال کارشناسرسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است :

1-کامپیوتر pc کیس مونتاژ شده 1 عدد 5/200/000 ریال.

2-مانیتور سامسونگ b2030 sync master 2011 1  عدد 4/500/000 ریال. 3-ماوس 1 عدد 150/000 ریال. 4-کیبورد 1 عدد 250/000 ریال. 5-پرینتر سامسونگ  scx-3405 fh  1  عدد 13/000/000 ریال. 6-تلفن پاناسونیک kx-t7730  3  عدد 8/100/000 ریال. مجموعا به مبلغ 31/200/000 ریال . مزایده از ساعت 16الی 30/16 در مورخ 21/11/98  روز دوشنبه  در آدرس تهران ضلع شمال شرقی میدان ونک  اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مجتمع شماره 6 تهران برگزار و اموال فوق ازطریق مزایده بفروش میرسد و از قیمت پایه کارشناسی شده مبلغ 31/200/000  ریال شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید  ، فروخته خواهد شد 10درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد. افرادی که تمایل به خرید اموال دارند می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به دفتر اجرای احکام به جهت بازدیداز اموال مراجعه و فرم درخواست مزایده را تکمیل و در روز مزایده برنده ، تعیین میگردد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی