مزایده یکدستگاه برش اره نواری ستونی،دستگاه گیوتین ورق فولادی - آگهی 61155

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460704700103
تاریخ صدور:1398/10/26

شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی شیراز/قدیم

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
به نام خدا

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی 971076 شعبه سوم اجرای احکام مدنی شیراز موضوع اجرائیه صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شیراز محکوم له آقای رضا زاهدی خانکهدانی فرزند فرج اله وفق قانون اجرای احکام مدنی تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه عباس ابوقداره فرزند محمدجواد به شرح ذیل الذکر معادل مبلغ 1/295/167/783 ریال تا مهرماه 98 ( 1/233/493/127 ریال محکوم به + 61/674/656 ریال هزینه اجرائی ) را نموده است، لذا ضمن رعایت ماده 119 ق . ا . ا . مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت روز یکشنبه مورخ 1398/11/20از ساعت 9الی 10صبح در شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا - بن بست شهید جمالی - مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از اموال بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه شماره 98/201 مورخ 1398/07/23 کارشناس آقای هومن حکیم الهی مبلغ 2/600/000/000 ریال ( دستگاه برش اره نواری به مبلغ 1/500/000/000 ریال و دستگاه گیوتین به مبلغ 1/100/000/000 ریال )می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی 10% قیمت پایه کارشناسی را به حساب شماره 2171293018005 در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی شعبه دادگستری شیراز واریز یا نسبت به ارائه یک فقره چک رمزدار بین بانکی به مبلغ اعلامی در وجه صندوق مزبور اقدام و اصل چک یا فیش واریزی را در ابتدای برگزاری مزایده به اجرای احکام تحویل نمایند و وفق ماده 128 ق . ا . ا . مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و به موجب ماده 129 ق . ا . ا . مدنی 10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به شماره حساب اعلامی واریز و اصل فیش تودیعی را به اجرای احکام تحویل و بقیه بهای مزایده را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و فیش مربوطه را به اجرای احکام تحویل دهد. در صورت عدم پرداخت 90% باقیمانده مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.این آگهی مزایده نوبت اول می باشد. مشخصات و آدرس مورد مزایده وفق مواد 135 و 138 قانون اجرای احکام مدنی :

1-یک دستگاه برش اره نواری ستونی نیمه اتوماتیک ساخت شرکت BEKA-MAKترکیه مدل BMSY65DGNC با تابلو برق،فرمان وکلیه متعلقات وتجهیزات بطور کامل به مبلغ 1/500/000/000 ریال.

2-دستگاه گیوتین ورق فولادی تا ضخامت 15 میلیمتر ،سازنده شرکت PROMECAM SISSON-LEHMANNفاقد پلاک مشخصات فنی ،ظرفیت و سال ساخت ،ساخت کشور لهستان یا روسیه به دلیل ناخوانا بودن پلاک مشخصات به مبلغ1/100/000/000ریال.

مدیردفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی شیراز-سعید منصوری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی