مزایده یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 1386 - آگهی 61154

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464561700079
تاریخ صدور:1398/10/26
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

  آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 

  با سلام

  در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 980727 له رستم محمدی ملخاص علیه محمدحسین روحانی به خواسته مطالبه مبلغ 148/537/698 ریال از بابت خواسته و مبلغ 5/600/000 ریال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت؛ بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه و توقیف اموال پس از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 98/11/08 روز سه شنبه از ساعت 12 الی 13 ظهر از طریق مزایده در واحد 2 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز واقع در چهارراه لاله مجتمع قضائی شهید قدوسی  بفروش خواهد رسید. مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که  بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده می شود برنده مزایده به هرعنوان انصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال بشرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند. 

اموال مورد مزایده بشرح:   

1ـ یک دستگاه خودروی وانت پیکان دوگانه سوز به مدل 1386 وبه شماره انتظامی 473 م 96 ایران 35 به رنگ سفید

به قیمت پایه کارشناسی 180/000/000 ریال 

                                                      شعبه 2 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف تبریز       

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی