مزایده یک دستگاه شات کریت گازوئیلی، دستگاه سه کاره نجاری ، کابینت آشپزخانه و.... - آگهی 61152

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461947300258
تاریخ صدور:1398/10/26
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهشهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده (مرحله اول)

برابر با اجرائیه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان بهشهر موضوع پرونده اجرایی کلاسه 981368  اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر محکوم علیه مهدی حبیبی محکوم است به پرداخت 250،310،000 ریال در حق محکوم له مجید کاشانی مطلق و ایضا مبلغ 12،515،500 ریال نیم عشر من باب حق الاجرا و نظر به اینکه محکوم علیه موصوف با وصف ابلاغ مفاد برگ اجرائیه بوی در فرجه مقرر قانونی اقدامی را در جهت اجراء مفاد آن معمول نداشته فلذا اموال مشارالیه اموال معادل محکوم به و هزینه اجرائی به شرح ذیل تأمین و توقیف گردیده است

اموال تعرفه شده واقع در بهشهر – شهرک امام خمینی (مسکن مهر پهلم کتی) متعلق به محکوم علیه می باشد.

اموال تعرفه شده به شرح ذیل می باشد:

1-یک دستگاه شات کریت گازوئیلی (وسیله پاشش بتن) با الکترو موتور مربوطه به مبلغ 40،000،000 ریال

2- چهار عدد صندلی گردان پایه استیل جمعاً به مبلغ 10،000،000 ریال

3- کابینت آشپزخانه ام دی اف (پایین و بالا) و به مقدار 8 متر به مبلغ 80،000،000 ریال

4- هشت عدد صندلی آرام گردان فلزی (مبل اداری) به مبلغ 10،000،000 ریال

5- دستگاه سه کاره نجاری با الکترو موتور مربوطه به مبلغ 15،000،000 ریال

6-یک دست مبل تمام پارچه خانگی به مبلغ 20،000،000 ریال

7-یک دستگاه پکیج ایران رادیاتور کار نکرده و نو به ارزش 40،000،000 ریال

8-یک دست میزو صندلی مدیریت و کنفرانس به ارزش 10،000،000 ریال

9-یک دستگاه یخچال 18 فوت سامسونگ به ارزش 30،000،000 ریال

10-دو عدد مبل اداری تمام چرم مصنوعی جمعاً به ارزش 5،000،000 ریال

جمع ارزش اموال توقیف شده به مبلغ 260،000،000 ریال معادل بیست و شش میلیون تومان برآورد گردید.

نتیجتاً اموال  موصوف آن تحویل حافظ گردیده واموال موضوع توقیف برای روز دوشنبه مورخ 1398/11/21 ساعت 10 صبح الی 12 از طریق مزایده و در شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان بهشهر و بر اساس قیمت پایه بفروش میرسد طالبین میتوانند جهت کسب اطلاع بیشتر و در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را ملاحظه نمایند ضمناً مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را درجلسه حضوری مزایده و بصورت کتبی قبول کرده باشد توجهاً باینکه دایره اجرای احکام میتواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضاء بوعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجراء تسلیم نماید و حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و تجدید می گردد ضمناً تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهد گرفت.

قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی